10.3 °C

Nieuwe college Noardeast stelt 'mienskip' centraal

do 12 mei 2022 17.15 uur

DOKKUM - Het nieuwe gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân stelt de 'mienskip' centraal in haar coalitie-akkoord. De wethouders worden Aant Jelle Soepboer (FNP), Jouke Douwe de Vries (S!N), Bert Koonstra (FNP), Sjoerd Keizer (S!N) en Pieter Braaksma GBNF). De laatste twee heren worden parttime wethouder (0.75 FTE).

"Wij willen alle dorpen en wijken, zonder uitzonderingen, zien, horen en meenemen. 'Ferbûn mei de mienskip’ is daarom de titel van dit coalitieakkoord." zo staat geschreven in het voorwoord. De kracht van de 'mienskip' wil het nieuwe college van B&W koesteren maar ook benutten.

Wonen

Op het gebied van wonen moet er de komende jaren naar aard en schaal in alle dorpen en stad gebouwd worden voor alle doelgroepen waarbij mensen met een binding met het gebied voorrang krijgen.

Duurzaamheid

Noardeast-Fryslân heeft de ambitie om in 2030 minimaal 70% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Belangrijk voor Noardeast is dat energie opwekken niet ten koste gaat van het landschap. Het besparen van energie in huizen ziet het nieuwe bestuur als een cruciaal onderdeel.

Via energiecorporaties zouden nieuwe kansen benut kunnen worden op het gebied van bijvoorbeeld aquathermie en waterstof en opslag van energie). Er komen geen nieuwe overlast gevende mest- en biovergisters en zonnepanelen worden niet geplaatst op landbouwgrond. Windenergie moet zoveel mogelijk op zee worden gerealiseerd. De opgewekte energie moet ten goede komen aan de gemeenschap en is niet bestemd voor grote datacentra: "ook die willen wij hier niet."

Landbouw

Een landbouwambtenaar zal aangeteld worden als verbinding tussen de gemeente, agrariërs en natuurorganisaties en die als aanjager voor kansen in (natuurinclusieve) landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit kan fungeren. "De landbouw is van groot belang en kenmerkend voor Noardeast-Fryslân. Veehouderijen en akkerbouwbedrijven leveren een grote bijdrage aan onze regionale economie en de duurzaamheid. Vaak gaat het om decennia-oude familiebedrijven die belangrijk zijn voor de samenleving."

Contactwethouders

Het coalitie akkoord spreekt over contactwethouders die daadwerkelijk bereikbaar zijn voor de mienskip. "De contactwethouders luisteren naar inwoners én horen ze ook: ze begrijpen wat de mensen zeggen. En ze zijn duidelijk en vertellen naast wat wel allemaal kan ook wat niet kan. Zij geven aan waar inwoners moeten zijn, of wanneer inwoners antwoord kunnen verwachten en zij schakelen voor de verdere afdoening met de vakwethouders."

Geen nieuwe brug in Dokkum

"We zijn trots op het historisch centrum van de binnenstad Dokkum. Dat koesteren we en willen we behouden en verder ontwikkelen. Het is ook mooi dat er een goed plan ligt voor herontwikkeling van het Harddraverspark in Dokkum, dat het centrum en de functie van het park verbindt en versterkt. Juist om het karakter van de binnenstad te behouden passen daar geen nieuwe bruggen naar het Panwurk en de bolwerken bij."

Dijkverzwaring Wierum buitendijks

Noardeast-Fryslân wil bij Wierum een buitendijkse dijkverzwaring. "Omdat daar binnendijks geen ruimte is voor dijkverzwaring zonder dat dit ten koste gaat van de unieke dorpskern moet dijkverzwaring daar buitendijks plaatsvinden." Uiteindelijk zal het Wetterskip Fryslân hierbij in de lead zijn.

Lees het gehele coalitie akkoord hier (PDF)

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws