Account
Logo
Zoeken
Zoeken
12.6 °C

Algemene voorwaarden

zoals deze gehanteerd worden door

Silk Consultancy gevestigd in Burgum, het bedrijf staat ingeschreven bij de KVK te Leeuwarden onder nummer 01088866. hierna ook te noemen WaldNet, wij of ons,

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door WaldNet gedane aanbiedingen en alle door WaldNet uit hoofde van haar bedrijf (of nevenvestigingen) gesloten overeenkomsten. Van deze voorwaarden afwijkende bijzondere bedingen zijn slechts bindend voorzover ze schriftelijk zijn overeengekomen. Afspraken met haar ondergeschikten binden WaldNet slechts indien en voor- zover wij deze schriftelijk bevestigen.
 2. Overeenkomsten met WaldNet uit hoofde van haar bedrijf gesloten en aanbiedingen door WaldNet gedaan zijn voor WaldNet slechts bindend indien en voorzover wij dit schriftelijk bevestigen en bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in onze schriftelijke bevestiging zijn gespecificeerd.
 3. Zolang een koopovereenkomst door WaldNet niet schriftelijk of via email is bevestigd kunnen aan de op de website getoonde prijzen geen rechten worden ontleend, met dien verstande dat tussen partijen de prijs zal gelden welke in de schriftelijke bevestiging van WaldNet wordt vermeld. De koper heeft dan het recht om alsnog gedurende 7 dagen kosteloos van de koop af te zien.
 4. Een (koop)overeenkomst ontstaat pas op het moment waarop WaldNet zulks schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Koper is niet gerechtigd om zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande toestemming over te dragen aan derden.
 6. Toepasselijkheid van door een koper gehanteerde leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van bepalingen uit deze voorwaarden laten de voorwaarden voor het overige onverlet. Nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaalde bepaling zorgt er voor dat de nietige of vernietigbare bepaling wordt vervangen door een rechtens wel toelaatbare bepaling die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de bedoeling van de nietige of vernietigbare bepaling.

Artikel 2 Abonnementen

 1. Consumenten die een abonnement bestellen hebben gedurende 7 dagen na levering van het abonnement het recht om de koopovereenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
 2. Wanneer een consument van dat recht gebruikt wil maken dient hij dat binnen voornoemde termijn schriftelijk aan WaldNet bekend te maken. Wanneer zulks het geval is zal WaldNet het aankoopbedrag binnen 30 dagen daarna terugstorten op het door de consument aangegeven rekeningnummer.

Artikel 3 geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten door of met WaldNet gesloten is het Nederlandse recht van toepassing
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank te Leeuwarden.