11.1 °C

Algemene voorwaarden

zoals deze gehanteerd worden door

Stichting WaldNet gevestigd in Burgum, het bedrijf staat ingeschreven bij de KVK te Leeuwarden onder nummer 01116652 hierna ook te noemen WaldNet, wij of ons,

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door WaldNet gedane aanbiedingen en alle door WaldNet uit hoofde van haar bedrijf (of nevenvestigingen) gesloten overeenkomsten. Van deze voorwaarden afwijkende bijzondere bedingen zijn slechts bindend voorzover ze schriftelijk zijn overeengekomen. Afspraken met haar ondergeschikten binden WaldNet slechts indien en voor- zover wij deze schriftelijk bevestigen.
 2. Overeenkomsten met WaldNet uit hoofde van haar bedrijf gesloten en aanbiedingen door WaldNet gedaan zijn voor WaldNet slechts bindend indien en voorzover wij dit schriftelijk bevestigen en bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in onze schriftelijke bevestiging zijn gespecificeerd.
 3. Zolang een koopovereenkomst door WaldNet niet schriftelijk of via email is bevestigd kunnen aan de op de website getoonde prijzen geen rechten worden ontleend, met dien verstande dat tussen partijen de prijs zal gelden welke in de schriftelijke bevestiging van WaldNet wordt vermeld. De koper heeft dan het recht om alsnog gedurende 7 dagen kosteloos van de koop af te zien.
 4. Een (koop)overeenkomst ontstaat pas op het moment waarop WaldNet zulks schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Koper is niet gerechtigd om zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande toestemming over te dragen aan derden.
 6. Toepasselijkheid van door een koper gehanteerde leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van bepalingen uit deze voorwaarden laten de voorwaarden voor het overige onverlet. Nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaalde bepaling zorgt er voor dat de nietige of vernietigbare bepaling wordt vervangen door een rechtens wel toelaatbare bepaling die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de bedoeling van de nietige of vernietigbare bepaling.

Artikel 2 Koop op afstand

 1. Consumenten die goederen via de webshop bestellen hebben gedurende 7 dagen na levering van de goederen het recht om de koopovereenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. Dit recht is niet van toepassing indien de bestelling op maat gemaakte goederen betreft of wanneer de bestelling door de consument in de winkel is afgehaald.
 2. Wanneer een consument van dat recht gebruikt wil maken dient hij dat binnen voornoemde termijn schriftelijk aan WaldNet bekend te maken. De consument dient er voor te zorgen dat op zijn kosten de goederen in originele staat, dat wil zeggen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking met de originele factuur of pakbon, terug worden bezorgd op het vestigingsadres van WaldNet. Wanneer zulks het geval is zal WaldNet het aankoopbedrag binnen 30 dagen daarna terugstorten op het door de consument aangegeven rekeningnummer.
 3. Goederen worden geacht te zijn geleverd op het moment dat ze in de feitelijke macht van de opdrachtgever/koper zijn gekomen of hij de feitelijke macht er over zou kunnen uitoefenen of op het moment waarop wij aangeven dat de goederen door de opdrachtgever/koper afgehaald kunnen worden.
 4. Goederen komen vanaf het tijdstip van de levering geheel voor rekening en risico van de koper.

Artikel 3 Levertijden en transport

 1. De op de website of in bevestiging gegeven levertijden gelden bij benadering en worden gegeven in de verwachting dat er geen beletsel aanwezig is.
 2. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft geen grond tot schadevergoeding.
 3. Aan de op site getoonde aantallen welke van een bepaald product nog in voorraad zijn kunnen
  geen rechten worden ontleend, die aantallen gelden slechts als een indicatie.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en schade

 1. WaldNet is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die het directe of indirecte gevolg zijn van
  -overmacht
  -daden of nalatigheden van de opdrachtgever/koper of zijn ondergeschikten,
  -daden of nalatigheden van WaldNet, haar ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege WaldNet tewerk zijn gesteld, met uitzondering van die daden en nalatigheden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld.

 2. WaldNet is nimmer gehouden om geleden bedrijfs- en/of gevolgsschade van een opdrachtgever/koper te vergoeden. Alleen directe materiële door de opdrachtgever/koper geleden schade, die het rechtstreekse directe gevolg is van ingevolge de vorige leden aan WaldNet toe te rekenen gedragingen of aan het gekochte klevende gebreken, komt, doch alleen voorzover de verzekering zulks dekt eventueel voor vergoeding in aanmerking.
 3. Buitengewone omstandigheden die aanleiding geven tot een wijziging in de feitelijke omstandighe- den leveren voor WaldNet overmacht op. Dit is onder meer in het geval
  - bij het optreden van stormschade en buitengewone weersomstandigheden,
  - bij het verlies of beschadigingen tijdens het transport van de goederen,

  - bij het (gedeeltelijk) tenietgaan van het gekochte door een van buiten komend onheil dat wij rede- lijkerwijs niet hebben kunnen voorkomen, brand en vernieling door derden daaronder uitdrukkelijk begrepen.
  - bij werkstakingen, oorlog en molest

 4. Ingeval van overmacht is WaldNet ontheven van haar verplichting tot het nakomen van de over- eenkomst en kan de wederpartij geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling doen gel- den. Hierbij heeft WaldNet het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien en voorzover de buitengewone omstandigheden van tijdelijke aard zijn kunnen wij, zulks geheel te eigener beoor- deling, de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de uitvoering van de overeenkomst wijzigen.
 5. Wanneer de opdrachtgever/koper meent dat WaldNet op enigerlei wijze schade heeft veroor- zaakt waarvoor WaldNet in zijn ogen aansprakelijk zou zijn is hij verplicht om, op straffe van ver- val van zijn rechten dienaangaande, WaldNet hiervan binnen 8 dagen na het optreden van de schade of binnen 8 dagen nadat de schade op enigerlei wijze aan hem bekend had kunnen zijn, schriftelijk mededeling te doen.

Artikel 5 Garantie en kwaliteit

 1. Bij veronderstelde aanwezigheid van al dan niet verborgen gebreken is de opdrachtgever/koper verplicht om binnen 7 dagen nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze zou hebben kunnen ontdekken dit schriftelijk aan WaldNet te melden en dient hij WaldNet in de gelegenheid te stellen om de gebreken te controleren.
 2. Laat de opdrachtgever/koper na om tijdig schriftelijk te reclameren, dan wordt hij geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 3. Reclames die naar ons oordeel juist zijn, geven, zulks geheel naar onzer keuze, recht op, hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag, hetzij op kosteloos herstel van de ge- constateerde gebreken hetzij kosteloze vervanging door andere (gelijkwaardige) goederen.
 4. Bij de bepaling of er sprake is van (verborgen) gebreken aan het gekochte zijn de subjectieve verwachtingen die de opdrachtgever/koper van het gekochte had niet doorslaggevend. Meer bepa- lend daarvoor is de kwaliteit die de opdrachtgever/koper, gezien onder meer de koopprijs, naar objectieve maatstaven van het gekochte mocht verwachten.
 5. Koper dient zich te realiseren dat de op de website getoonde afbeeldingen slechts zijn bedoeld om een indicatie van het aangebodene te geven, er kunnen derhalve geringe afwijkingen in bijvoor- beeld de kleur bestaan tussen de op het scherm getoonde foto's en het daadwerkelijk geleverde product. Koper dient zich voorts te realiseren dat tweedehands goederen gebruikssporen kunnen hebben en dat het voor WaldNet niet te doen is om daar een uitputtende beschrijving van te geven. Aan koper wordt uitdrukkelijk de gelegenheid gegeven om de goederen voorafgaand aan de koop in de winkel van WaldNet te komen bekijken. Een koper die van dit recht geen gebruik maakt doet zulks geheel op eigen risico.
 6. Op tweedehands goederen wordt geen garantie gegeven. Voor nieuwe producten geldt dat de garantie niet verder strekt dan de garantie welke de fabrikant of importeur geeft.
 7. Eventuele garantie op geleverde goederen vervalt

  - Wanneer koper het gebrek of defect niet binnen 7 dagen schriftelijk meldt en/of WaldNet niet in de gelegenheid stelt om het gebrek of defect te controleren
  - Wanneer koper zelf of door derden werkzaamheden of reparaties aan het gekochte uitvoert of laat uitvoeren
  - Wanneer het gebrek of defect is ontstaan of is verergerd door onoordeelkundig gebruik van het product door de koper of het gebrek of defect anderszins (mede)door zijn toedoen is ontstaan of verergerd

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Zolang WaldNet geen volledige betaling heeft ontvangen blijven door WaldNet geleverde goederen haar eigendom. Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan indien WaldNet uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever/koper heeft. WaldNet heeft het recht om deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de nalatige opdrachtgever/koper zijn verplichtingen niet nakomt, liquideert, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien er beslag op de goederen wordt gelegd. Het is de opdrachtgever/koper verboden om zolang de goederen ingevolge de eerdere leden van dit artikel nog ons eigendom zijn, daden van beschikking, zoals bijvoorbeeld het vestigen van een pandrecht, met betrekking tot de verkochte goederen te verrichten.

Artikel 7 Betaling en verzuim

 1. Wanneer de koper een aan WaldNet verschuldigd bedrag niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt is hij zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling nodig is in verzuim.
 2. De opdrachtgever/koper is verplicht om buiten de hoofdsom en rente om, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door het achterwege blijven van de betaling, te vergoeden. De opdrachtgever/koper is over de tijd dat hij in verzuim is een contractuele rente van 1 % procent per maand over de hoofdsom verschuldigd.
 3. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,-- per geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten factuur.
 4. Tenzij de nakoming van de overeenkomst door WaldNet blijvend onmogelijk is, komt WaldNet eerst in verzuim te verkeren nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen.

Artikel 9 geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten door of met WaldNet gesloten is het Nederlandse recht van toepassing
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank te Leeuwarden.