Account
Logo
Zoeken
12.4 °C
Zo ziet de toekomst van de Hegewarren in Oudega eruit
© WâldNet

Zo ziet de toekomst van de Hegewarren in Oudega eruit

za 5 maart 2022, 14.35 regionaal

OUDEGA - In de Hegewarren is sprake van een gestapelde problematiek met betrekking tot bodemdaling, de uitstoot van stikstof en de hoge instandhoudingskosten. Ieder jaar klinkt het veen een stukje verder in. Dit kan op lange termijn niet doorgaan omdat het steeds moeilijker wordt om de polder goed te beheren. Bovendien komt er CO2 vrij bij veendaling. De oplossing voor deze problemen vraagt om een ander gebruik van de polder dan de huidige agrarische functie. Voor de gemeente is het van belang om de recreatieve ontwikkeling verder uit te breiden.

De gezamenlijke overheden hebben aan een co-creatieteam de opdracht gegeven om verschillende alternatieven voor de toekomst van de Hegewarren te ontwikkelen. Eind 2019 heeft de provincie gevraagd om de plannen voor de Hegewarren uit te werken in gezamenlijkheid met de provincie en het Waterschap.

Polderaquarel

In het alternatief 'Polderaquarel' wordt stapsgewijs toegewerkt naar een polder met bloem- en kruidenrijke graslanden. In ongeveer 10-20 jaar zal het waterpeil stapsgewijs worden opgezet om de vereiste verhoging van de grondwaterstand te bereiken. Het laagste deel van de polder wordt moerasnatuur. Een deel van de polder kan gebruikt worden voor extensieve landbouw. De waardering voor dit alternatief is gebaseerd op de rust, de ruimte, de stilte, het extensief agrarische (natuur)beheer en de meeste kans voor weidevogels.

Open en Natuurlijk

In het alternatief Open en Natuurlijk heeft water de hoofdrol. De peilen zijn zo hoog mogelijk en de maatschappelijke doelstellingen zijn zoveel mogelijk gemaximaliseerd. De Hegewarren wordt grotendeels getransformeerd tot moerasnatuur en open water. Het waterpeil wordt verhoogd naar boezempeil, zo zijn er vrijwel geen polderkades meer nodig. Het waterrijke landschap wordt ingezet om de natuur en verschillende vormen van recreatie te versterken. Nieuwe recreatieve vaarverbindingen tussen de Kromme Ee en de Grutte Krite maken dit alternatief ook op regionale schaal interessant. De waardering voor dit alternatief is gebaseerd op de rust, de ruimte, de recreatieve plus en er is oog voor het feit dat veel maatschappelijke doelen worden behaald.

De variant 'Open en Natuurlijk’ biedt eventueel de mogelijkheid om in de toekomst een nieuwe beroepsvaarweg aan te leggen tussen Drachten en het Prinses Margriet kanaal. Deze loopt nu door De Alde Feanen. Een besluit over de wenselijkheid van deze vaarweg ligt na de zomer voor in Provinciale Staten.

Financiële haalbaarheid

Van beide plannen is de financiële haalbaarheid globaal doorgerekend. Met afgerond 35 miljoen euro voor 'Polderaquarel’ en 45 miljoen euro voor 'Open en Natuurlijk’ zijn de bedragen voor realisatie heel verschillend. De inschatting is dat beide plannen goed gerealiseerd kunnen worden. Bij 'Open en Natuurlijk’ zijn de investeringen hoger, maar daar staat tegenover dat de opbrengsten ook groter zijn. Dan gaat het om bijvoorbeeld fondsen voor maatschappelijke doelen en om verkoop of verpachting van gronden en nieuwe (recreatie)woningen.

Besluit

De besturen hebben een voorkeur voor het alternatief 'Open en Natuurlijk’. In april besluiten Provinciale Staten van Fryslân, Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraad van Smallingerland welke alternatief ze het beste vinden passen bij de toekomst van de Hegewarren.

Na het besluit zullen organisaties het plan inhoudelijk verder uitwerken, onderzoeken ze hoe ze de financiering rond krijgen en bereiden ze de procedurele stappen voor die nodig zijn voor uitvoering. Op basis daarvan maken de partijen in 2024 definitieve afspraken over de realisatie en verdeling van kosten en risico’s.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws