Account
Logo
Zoeken
16 °C

Popkoren Avond

BROEKSTERWâLD - Popkoor "Samar" en Popkoor "De Westereen" soarchje mei elkoar foar in geselliche musikale jûn.
Oant dan!

Gratis entree !
Na afloop DJ Alberto Diga !

aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30)
DS Feitsmawei 1
Broeksterwâld


Waar:Doarpshûs "De Pipegael"
Plaats:Broeksterwâld
Datum:06-10-2023
Aanvang:20.00 uur
 

Sjouke postma

Broeksterwâld
06-28662815