Account
Logo
Zoeken
14.1 °C
Uiteenlopende meningen over snelvaren
Foto: Binne Kramer | Fokko Eybergen (links) en Sjaak Dijkstra richtten zich met name op de jeugd: 'Snelheid is alles voor de jeugd.'

Uiteenlopende meningen over snelvaren

wo 19 april 2017, 12.00 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben vatte de 'harksit' over het al of niet toestaan van snelvaren op de Burgumer Mar na afloop kort samen: "Ik fûn it in prima jûn, der waard nei elkenien lústere en elk krige de gelegenheid om syn sechje te dwaan, sawol foar- as tsjinstanners. Gjin gerop en geraas, wylst dochs de stânpunten sa fier ast mar koe út elkoar leine. Sis mar de iene helte wy der flak foar, de oare der poer op tsjin. Ik bin no wol hiel benijd wat de ried der no mei docht en ek hokker beslút de provinsje eintsjebeslút nimme sil."

Dat laatste is inderdaad het cruciale punt, want stel dat de gemeente een positief advies opstelt naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad straks in mei, is de provincie dan gehouden om dat over te nemen? Ook daarover verschilden de meningen. Met andere woorden, deze hoorzitting bracht niet alleen duidelijkheid, maar wierp ook een aantal vragen op. Wat als...

De hoorzitting was vooral bedoeld om standpunten van betrokkenen aan te horen. De raadszaal in het gemeentehuis in Burgum was bomvol, zo vol, dat er in een andere ruimte een beeldverbinding moest worden gerealiseerd en ook die zaal was tot de laatste plaats bezet. Het gaf aan dat dit onderwerp duidelijk leeft in de regio.

De argumenten waren merendeels niet verrassend, milieu, veiligheid, overlast en rust tegenover reuring, een impuls voor de middenstand en watersportplezier, daar ging het over en om. Het was ook een beetje een generatiekloof, de voorstanders kwamen merendeels uit de wat jongere hoek, de tegenstanders kenmerkten zich door een tamelijk hoog grijs-gehalte. Eens werden ze het niet, natuurlijk niet, dat was ook niet de opzet van deze bijeenkomst, het ging deze avond om het uitwisselen van standpunten. Al waren er ook insprekers die pleitten voor overleg tussen voor- en tegenstanders, die aan wilden sturen op een compromis op basis van 'it wetter is fan ús allegearre'.

Allereerst kregen de ininitiatiefnemers van het plan om snelvaren weer toe te staan het woord. Zij, in de personen van Fokko Eybergen en Sjaak Dijkstra, hadden een uitgebreide presentatie voorbereid om aan te tonen dat snelvaren op de Burgumer Mar wel degelijk tot de mogelijkheden behoort en ook aanwijsbare voordelen kan opleveren. Boatfunsports was hun biedwoord, dus snelvaren, maar ook waterskiën, funtubing en monoskiën.

Allemaal zaken die nu verboden zijn wegens overschrijding van de maximumsnelheid. Zij wilden kortgezegd meer actie, meer reuring, meer mensen, meer boten, meer watersport gerelateerde activiteiten. Ze hadden hun verhaal goed onderbouwd, en met name de jeugd speelde in hun betoog een belangrijke rol: 'snelheid is alles voor de jeugd'. Ze hadden ook alvast een paar locaties ingetekend, een aan de oostkant, zeg maar de oever tussen Eastermar en de strekdam bij Jistrum en anderzijds een aan de westkant, tussen Klein Zwitserland en de monding van de Lits.

Wat de veiligheid betreft, heikel punt natuurlijk met zwemmers, zeilers en kanoërs als medegebruikers van het water, vonden ze dat er streng gehandhaafd zou moeten worden. De beide heren kregen van voorzitter Jeroen Gebben ruim de tijd voor hun betoog, de insprekers moesten het met aanzienlijk minder doen. Maar voor deze verdeling was wel wat te zeggen, een dergelijk onderbouwd plan kun je niet in vijf minuten presenteren.

Toen was het tijd voor de insprekers en het bal werd geopend door de heer Reinink, hij vertegenwoordigde een aantal bewoners van de zomerhuisjes aan de oostoever. "Een slecht idee, het is verboden en dat moet zo blijven", betoogde hij. Na hem was het woord aan de heer Brouwer, hij sprak namens een grote (190) groep jongeren uit Eastermar. "In bytsje aksje kinne wy wol brûke, it doarp moat libben bliuwe", was zijn statement.

Gosse Terpstra bevond zich op bekend terrein, hij was vroeger wethouder en hij was, niet verrassend, tegen, met name op basis van veiligheid en aantasting van het milieu. Ook mevrouw De Vries, zij sprak namens Doarpsbelang Eastermar, was tegen vanwege veiligheid en milieu.

De heer Brouwer uit Eastermar zette bewust de toehoorders op het verkeerde been door de stellen dat het zeilen verboden moest worden. Hij vertegenwoordigde het, 'moai grif' virtuele, 'zwemgroepje Maarten van der Weijden' (bekend langeafstandzwemmer). Hij had geen bezwaar, immers snelvaarders hoor je aankomen, zeilers niet. Hij kreeg de lachers op zijn hand, maar zijn boodschap was niettemin duidelijk: "Wy leve hjir mei syn allen."

Sita Idsardi was tegen, zij onderbouwde haar betoog met een ervaring uit Italië: "Wy hiene dêr mei ús sylboatsje neat te sykjen, wy farre no wer lekker rêstich op de Burgumer Mar." De Stichting Dam Jaarsma werd vervolgens vertegenwoordigd door de heer Van der Gang. Zijn nogal filosofisch getinte verhaal had als kernwoord ‘rust’. Hij eindigde met een gedicht van wie anders dan Dam Jaarsma. De heer Van der Meer sprak in namens het Watersportverbond afdeling Fryslân. Zijn verhaal zat prima in elkaar, maar liet zich niet vertellen in vijf minuten en eigenlijk was dat jammer. Dat vanwege de diversiteit van belangen.

Anne Oosterdijk namens Duurzaam Eastermar was niet meteen tegen vanwege verspilling van fossiele brandstoffen, geluidshinder en ander ongerief, maar hij stelde voor om een soort vergunningenstelsel in te voeren, een kaartje kopen om te mogen snelvaren zeg maar. De heer Hooghiemstra sprak namens een groep voorstanders. Hij wees op de strenge regels die er bestaan en op een impuls voor de werkgelegenheid. De heer Timmerman was tegen, hij sprak in namens een hele rits organisaties op het gebied van milieu natuur- en faunabeheer en fûgelwachten. Hij noemde snelvaren volledig 'uit de tijd'.

Roelof Liemburg sprak namens 175 voorstanders. "Wij bestaan ook, we moeten rekening met elkaar houden, ook snelvaarders moeten zich aan de regels houden. Het is nu saai, er is te weinig actie." Hij hield een gloedvol betoog dat hij op een af en toe hilarische manier doorspekte met voorbeelden uit de praktijk. Hij was bang dat verbieden clandestiene praktijken in de hand zou werken. De rij werd gesloten door de heer Leegstra, hij sprak namens een groep funsporters. "Het water is van ons allemaal", betoogde hij, "wij zien geen echte nadelen als je het toestaat in een strak afgebakend gebied."

Burgemeester Jeroen Gebben legde tot slot uit hoe het nu verder gaat. In de vergadering van mei wordt er over gedebatteerd en daarna stelt het college een voorstel op dat naar de provincie gaat. Die moet uiteindelijk beslissen. Eén ding is al zeker: het wordt een pittig debat waarvan de uitkomst nog lang niet duidelijk is. Wordt vervolgd dus.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws