Account
Logo
Zoeken
15.6 °C
Nieuwe college vraagt om vertrouwen
Foto: Binne Kramer | Het nieuwe trio wethouders mocht plaats nemen achter de wethouderstafel. V. l.n.r. de heer Bouwman, mevr. Hoekstra en de heer Dijk.

Nieuwe college vraagt om vertrouwen

vr 8 juni 2018, 23.55 regionaal

BURGUM - Tytsjerksteradiel heeft sinds woensdagvond een nieuw college, een gloednieuw college zelfs, want alleen burgemeester Jeroen Gebben heeft inmiddels een jaar ervaring in het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders. Die laatsten, drie in getal, zijn allemaal nieuw in die zin, dat ze nog niet eerder wethouder zijn geweest.

Dit nieuwe drietal was de uitkomst van de verkiezingen van afgelopen maart. Toen bleek dat naast de twee grote partijen, de FNP en het CDA, de CU als ‘Dritte im Bunde’ naar voren werd geschoven. En omdat de wethouders van het ‘oude’ college, Doeke Fokkema, Geerling Schippers en Ellen Bruins Slot niet terugkeerden, moest er dus een nieuw trio komen. En die drie, Gelbrig Hoekstra (CDA), Rommert Dijk (FNP) en Andries Bouman (CU), werden woensdagvond geïnstalleerd door burgemeester Jeroen Gebben.

Bovendien presenteerde het nieuwe college zijn plannen voor de komende raadsperiode van vier jaar. Dat plan van aanpak werd door formateur Tineke Schokker aangeboden aan burgemeester Jeroen Gebben. Zij deed dat met een korte toespraak tot de raad en alle aanwezigen in de raadszaal. Zij sprak van een ‘útdaagjende klus’, maar ze zei ook: “Wat ha ik no eins dien, hast neat. En ek oer de portefuljeferdieling wienen se it gau iens, yn ien jûn wie it klear. Dit is in stevige basis foar de kommende fjouwer jier: lokwinske.”

Daarna legde CDA-fractievorzitter Age Kramer aan de hand van acht punten uit wat het college wil gaan doen en daarbij noemde hij: het klimaat, toekomstbestendig wonen, de regionale economie, vitaal platteland, het sociale domein, het voorkomen dat mensen in de schulden geraken, de migranten en een goed openbaar bestuur. En als laatste uiteraard de financiële positie van de gemeente. En hoewel het geen echt debat was, mochten de verschillende fracties uiteraard zeggen wat ze er in eerste instantie van vonden. En natuurlijk was het vooral interessant te horen hoe de reacties van de oppositiepartijen waren.

Brigitta Scheepsma (GrienLinks) vond de plannen niet heel concreet en ze wees daarbij met name naar het plan over de woningbouw in de Warren: “De FNP denkt daar dus heel anders over. Dit is een college van ‘dertien vóór, dus het gaat door’.” Ze doelde daarmee op de geringe meerderheid van dit college in de raad. Ze was bang dat er voor de oppositie weinig over zou blijven.” Ook de VVD was bij monde van Dineke Wagenaar kritisch: “Dit is echt wol abstrakt, net hiel konkreet, mar wat sil der barre at der jildpine komt. Dit binne allegearre algemienheden. In soad bouwe, mar hoe duorsem kin it wêze.” Ze sloot af met een nogal ‘wrede’ kwalificatie: “Veel beloven, weinig geven, dat doet een gek in vreugde leven.”

Saskia van der Werf (PvdA) wees er fijntjes op dat een heleboel van de plannen al in gang zijn gezet in de vorige raadsperiode. (waar haar partij wél in het college zat). “Voor de inwoners, ja, maar dan zul je ze eerst wel moeten bereiken Die grotere ambitie heb ik niet terug kunnen lezen.” Zij pleitte en passant voor een aparte wethouder voor het sociale domein. Erwin Duursma (D’66) zag heil in een meerjarenplan voor het sociale domein: “We moeten een langetermijn-perspectief schetsen.” En hij wilde wel eens weten wat die veelgeroemde ambitie nu precies inhield. Hij sprak van durf, van stappen zetten en keuzes maken en: “Hoe gaan we het betalen.”

Daarna mochten de drie coalitiepartijen hun kandidaat-wethouders presenteren. Douwe Hooijenga (CU) noemde zijn kanditaat ‘the new kid on the block’. Andries Bouwman, de nieuwe wethouder, zag in zijn korte toespraak kansen op het gebied van duurzaamheid. “Oplokaal niveau wordt al veel geëxperimenteerd.” Over het sociale domein zei hij een groot tekort te verwachten: “We zullen kansen moeten benutten, we zullen veel naar Den Haag moeten om dingen binnen te halen.”

De door Piet Reitsma geïntroduceerde Rommert Dijk beantwoordde de klassieke vraag van Piet Reitsma ‘wêr komme jo wei’, met een andere vraag’ wêr wolle jo hinne’. En voor hem was dat het streven naar een gemeente waar ‘mei nocht en wille’ gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Hij gaat voor ‘oparbeidzje mei de rie en de mienskip’: “Wy wolle it betrouwen wiermeitsje.” De laatste in het rijtje van drie, Gelbrig Hoekstra (CDA), haar introductie werd gedaan door Age Kramer, die haar omschreef als ‘yn it sâlt bebiten’, zei na 14 jaar raadslidmaatschap ‘sels wolris oan de knoppen draaie te wollen’. “Elkenien moat meidwaan kinnen, meiïnoar en foar elkoar.”

De raad mocht reageren, maar daar kwam eigenlijk niet veel nieuws uit haar voren. Saskia van der Werf (PvdA) vond dat het ontstane wantrouwen moest worden weggenomen. Ze was teleurgesteld dat het toch weer merendeels zou draaien om de ‘oude normen’. Brigitta Scheepsma (GrienLinks) gebruikte nogmaals haar mantra van ‘dertien voor dus gaan we door’,om haar mening te geven. Zij miste naar eigen zeggen de transparantie, maar:” Wij zullen constructief zijn.” Ze vroeg zich wel af hoe het nieuwe college het vertrouwen wil herstellen.

De stemming over de te benoemen wethouders leverde een beeld op dat eigenlijk wel een beetje verwacht kon worden. Gelbrig Hoekstra en Rommert Dijk kregen 14-8-1 voor de kiezen, veertien voor, acht tegen en één onthouding, en Andries Bouwman scoorde 17-6. Zeventien voor, zes tegen en geen onthouding. Die stemming werd een wat onoverzichtelijke zaak, omdat in de ogen van sommige fracties het stemformulier niet juist was en er dus in allerijl een nieuwe formulier moest worden gemaakt. Het werd er dus niet echt duidelijker op, maar op de einduitslag had dat geen invloed.

Er werden twee nieuwe raadsleden benoemd, te weten de heren Sietsma en Van der Veen voor de FNP en het CDA.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws