13,5 °C
UITREIKING LINTJES IN TYTSJERKSTERADIEL

 Foto: Geert Huisman | Foto 1

 Foto: Geert Huisman | Foto 2

 Foto: Geert Huisman | Foto 3

 Foto: Geert Huisman | Foto 4

 Foto: Geert Huisman | Foto 5

 Foto: Geert Huisman | Foto 6

 Foto: Geert Huisman | Foto 7

 Foto: Geert Huisman | Foto 8

 Foto: Geert Huisman | Foto 9

 Foto: Geert Huisman | Foto 10: v.l.n.r.: Harmen van der Meulen, Johanna de Vries en Haike van der Meulen

 Foto: Geert Huisman | Foto 11

  Foto 12: v.l.n.r: Gjalt Benedictus, Aukje Miedema en Loltsje van der Zee Foto: Marcel van Kammen