17,8 °C

Toch nog een optocht en feest in Oudwoude

Publicatie: vrijdag 18 juni 2021

 

REACTIES

prachtig mooi , zo zie je maar weer , we willen FEEST !

handigeharry uit Dokkum | 18-06-21 | 17.05

En “ geen bekeuringen om escalatie te voorkomen “ waarschijnlijk.

friesgeboren uit Drachten | 18-06-21 | 18.18

Earme jan renze

eastlakeskins uit Eastermar | 18-06-21 | 19.15

De foto's binne al fuorthelle, hahaha
Fokje sil wol skille ha mei Wâldnet dat dit wol heel sneu wie foar Pieter.

keesb uit Dokkum | 20-06-21 | 13.53

Goed bezig maak er een mooi feestje van top

Bounty Hunter uit de w uit Stroobos | 19-06-21 | 06.40

Fryske les skriuwe en leze nog efkes bispikerje jonges en famkes.De gemeente lit it dit jier net ta ,derom moat it no mar sa. Dit jier is de wein mar lyts, mar it is nog altyd better as op de fyts.Is der nog een skoalle yn it doarpke aldwald? Mar folle wille winskje ik jimme.

theodorus uit Burgum | 19-06-21 | 13.19

Nog is noch, theodorus! Ek mar efkes werom nei skoalle. En lit dy bern Frysk skriuwe mei in flater, altyd noch better as yn it Hollânsk.

devil1 uit Kollum | 19-06-21 | 14.12

Efkes werom nei skoalle ,lekker hinkelje,knikkerje,tikkerstje boatsje ,draai om,e earen fan master ,yn,e hoeke stean en hondert rigels strafwurk skriuwe en nybliuwe.Ha ha soe best leuk weze om my een protsje aldsjes noch ris yn de skoallebanken te sitten en dy alde tiid es werom te heljen.

theodorus uit Burgum | 20-06-21 | 13.46

Ja, en leze = lêze, derom = dêrom..
Lêstekens binne ek o sa belangryk yn it Frysk. ;-)
Ik bin it diels mei Theodorus iens, en diels mei devil1: Oan de iene kant is it posityf dat se yn it 'Frysk' skriuwe, mar oan de oare kant die it my ek sear oan de eagen.

keesb uit Dokkum | 20-06-21 | 13.49

Bispikerje = Byspikerje😜

karint uit Ternaard | 19-06-21 | 14.22

Karin[t] ? Bist fest skoallejuf ,fryske les ?Byspikerje jawol,foutsje bedankt.Sjochtst it skriuwen fan my ek noch efkes nei ? Myn reactie op it skriuwen fan devil1 ut kollum ,jouw my mar een sifer tusken 0 en 10 haha.

theodorus uit Burgum | 20-06-21 | 13.58

👍

devil1 uit Kollum | 21-06-21 | 01.52

Voor het geven van een reactie op bovenstaand nieuwsartikel dient u eerst in te loggen.

Nog geen account? Klik hier voor een nieuw account of klik hier om in te loggen