EIZOEKEN MAG, OOK ZONDER MARKEERSTOK
dinsdag 29 maart 2005 Leeuwarden
 

Het zoeken naar kievitseieren, ook zonder fysiek aanwezig hebben van nestbeschermingsmiddelen, is weer toegestaan. Dat heeft het OM bekendgemaakt.

Nauwkeurige bestudering van de Flora- en Faunawet en de daarbij behorende Nederlandse en Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van inheemse diersoorten - waaronder de kievit - heeft, met betrekking tot het zoeken van kievitseieren, geleid tot een nieuw handhavingsbeleid van het Openbaar Ministerie Leeuwarden. Dit beleid is afgestemd met de provincie Fryslân.

Het OM heeft naar aanleiding van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten dat in februari 2005 van kracht werd, besloten dat met ingang van de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 16 maart jl., het zoeken naar kievitseieren (en eieren van andere beschermde weidevogels) ten behoeve van activiteiten bestemd en geschikt voor de bescherming van weidevogels, hun eieren en hun niet-vliegvlugge jongen tegen landbouwwerkzaamheden en vee, is toegestaan en niet meer hoeft te worden aangetoond met bijv. een markeerstok.

Het rapen en het in bezit hebben van eieren is en blijft dus verboden. De Friese politie en de AID (Algemene Inspectie Dienst) zijn inmiddels door het OM op de hoogte gesteld van het nieuwe handhavingsbeleid. De personen die vanaf 16 maart 2005 tot heden zijn bekeurd voor het zoeken naar kievitseieren zullen niet verder worden vervolgd. De tegen hen terzake zoeken van eieren opgemaakte processen-verbaal zullen worden geseponeerd.