16,8 °C

© WâldNet

Gebied Mieden krijgt oud landschap

wo 10 mei 2006 13.08 uur

BUITENPOST - Streekbewoners rond de Miedengebieden bij Buitenpost en Zwaagwesteinde willen het liefst het landschap uit de jaren '50 terug. Voor wandelen en fietsen moet ruimte zijn, maar wel in beperkte mate. Dit is in hoofdlijnen de uitkomst van brainstormsessies en excursies die Staatsbosbeheer samen met de bewoners in het gebied hield om gezamenlijk tot een inrichtingsplan te komen.

De bijeenkomsten werden tussen november en april 2006 gehouden in het kader van het proct 'Cultuurhistorie, mens en natuur'. Het doel is om in samenspraak met de bewoners tot een inrichtingsschets te komen, waarbij met name de cultuurhistorie een belangrijke plek krijgt.

Zwagermieden
In de Zwagermieden is de wens uitgesproken voor herstel van het oude agrarische landschap met weidevogels. Cultuurhistorische elementen zoals de oude kreek de 'Kleine Zwemmer', de Langweer, het restant van een oud kavelpatroon en plaatsen van vroegere bewoning worden bij de inrichting niet aangetast en zichtbaarder gemaakt. Er komen beperkte wandelmogelijkheden bij.

Drogehamstermieden
In de Drogehamstermieden is gekozen voor de komst van natte, kwelwaterafhankelijke graslanden in het deel tegen het kanaal. De voormalige loop van de Oude Ried wordt herkenbaar als een slenk met open water en moeras. Het laaggelegen, noordelijke deel blijft zoveel mogelijk vrij van verstoring, op een wandelpad na. Staatsbosbeheer staat open voor een ruiter- en/of fietspad langs de zuidrand van het gebied en voor kanoën op de Drogehamstervaart.

Surhuizumermieden
In het noordelijke deel is gekozen voor weidevogels. In het zuidelijke deel wordt gestreefd naar een afwisseling van bloemrijke en deels schrale graslandvegetaties, elzensingels en moerassige delen. Op de zandkop kan, net als vroeger, graanteelt komen. De oude eendenkooi en enkele dichtgegroeide petgaten (langgerekte veenplassen) worden open gehaald, zodat weer water ontstaat. Als de archeologische waarden het toelaten, wordt ook één van de pingoruïnes weer uitgegraven.

IJzermieden, Buitenpostermieden,
Twijzelermieden en Polder Rohel
Rondom de hoge zandkop van de Tsjoele komt een zone met petgaten en grasland, deels Dotterbloemhooiland, die aansluit op de natte zone in de Drogehamstermieden. De Tsjoele wordt geaccentueerd door de singels. In het vroegere petgatengebied worden petgaten gegraven of oude hersteld. Streekbewoners hebben ook de wens om het Stiennen Fuodpaad en het Tsjoelepad in ere te herstellen. Ook ten noorden van de Twijzelermieden komt zo’n pad: de Papierreed. Daarnaast wordt mogelijk de Miedwei en deels de Rohelsterweg voor doorgaand verkeer afgesloten.

De resultaten van de sessies met de bewoners worden voor de zomer voorgelegd aan een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, dorpsbelangen, waterschap en de provincie Fryslân. Zij geven een advies aan Staatsbosbeheer dat uiteindelijk een definitieve beslissing neemt. Staatsbosbeheer zal de plannen aan de streekbewoners presenteren tijdens een afsluitende informatiebijeenkomst na de zomer.

 

Regionaal nieuws

16,8 °C
14 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
 
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.