2,2 °C

Foto: Binne Kramer | Alleen GrienLinks stemde destijds tegen de invoering van de belasting

Het water wordt duur betaald, of toch niet?

vr 22 december 2017 14.17 uur

BURGUM -

De raad van Tytsjerkstardiel was donderdagavond in vergadering bijeen en het was op voor hand een beladen bijeenkomst, iedereen begreep maar al te goed dat dat ene punt dat in feite niet specifiek geagendeerd stond, een hoofdrol zou spelen. De strijd om het drinkwater, of eigen beter gezegd, de prijs van dat drinkwater.

De burgers van Tytsjerksteradiel hadden allemaal een brief in de bus gekregen van waterbedrijf Vitens met deze keer geen vrolijk kerstgroet, maar de keiharde mededeling dat ze per jaar voortaan bijna 100 euro meer moeten betalen voor hun drinkwater. En die waterkoude mededeling leverde, je kon erop wachten, een stroom van reacties op. En die hadden een bandbreedte van 'dit kan echt niet' tot en met 'dit kunnen we niet betalen' Als je van een minimum moet rondkomen is 100 euro een fors bedrag.

En dan de reden van al die commotie: het drinkwater is niet plotseling duurder geworden, zoals je dat ziet bij de olieprijzen, nee, het gaat erom dat het waterbedrijf belasting moet betalen aan de gemeente voor het gebruik van de grond waardoor hun leidingen lopen. Precariorechten heet dat met een 'mooi' woord, nota bene ingesteld door de gemeente zelf, lees: de gemeenteraad. En die zag zich nu natuurlijk geconfronteerd met al die boze en verontruste burgers en dat betekende dat de raad wat had uit te leggen tijdens deze laatste raadsvergadering van 2017. En dat werd een langdurige en af en toe behoorlijk pittige discussie.

Het pièce de résistance van deze avond zat in feite verpakt in het voorstel over een aantal belastingvoorstellen, maar daar ging het helemaal niet over. Die werden met een hamerslag aangenomen, zij het dat de VVD bij monde van Lolkje Efdé liet optekenen dat haar fractie mordicus tegen de verhoging van de OZB is. Maar die precariobelasting, hoe zat dat nu eigenlijk?

Rinze Eizema van de PvdA opende het bal met: “Dit hat fansels net de bedoeling west, dit kin net, wetter is in earste levensbehoefte, dit moat fan tafel.” En daarom kwam hij samen met het CDA met een motie. Dirk van der Wal kon een licht ironische glimlach maar nauwelijks onderdrukken, immers, hij had destijds dit scenario feilloos voorspeld: “Wy wiene der tsjin. Mar dit is ‘van de zotte’, dit moat net kinne. Mar de verordening leit der, it iennige dat wy dwaan kinnen en is dy verordening ôfskaffe.”

Lolkje Efdé (VVD) was ‘onaangenaam verrast' door de brief van Vitens. Zij vond het vreemd dat Vitens nu afwijkt van de beleidsnotitie. “It Kolleezje wist dit yn 2016 al, wêrom is der doe gjin aksje ûndernaam”, vroeg zij zich af. “Der sitte hiaten yn dit ferhaal.”

Brigitta Scheepsma (GrienLinks): “De raad heeft zitten slapen.” Piet Reitsma (FNP) legde nog even precies uit waar de schoen wringt: “De boargers fan Tytsjerksteradiel betelje yn feite mei foar oare gemeenten, dus wie it ferhaal destiids wêrom dogge wy dat sels net. It Kolleezje moat fuort oerlis mei Vitens.” Douwe Hooijenga wa duidelijk en stak de hand in eigen boezem: Wy hadde de gefolgen net goed ynskat, útsein Grien Links.”

Hessel Bouma (GBT) “Ik wie der ek foar, mar om in oare reden as Piet (Reitsma). Wy moatte no wachtsje op de ein fan de prosedueres, dat dy der komme soene wie wol dúdlik, mar de moasje druipt fan de krokodilletriennen. Dizze rie dat dit destiid welbewust dien en no kostet it per gesin 100 euro. No moat de OZB mar mei 100 euro nei beneden, werom draaie kin net.” Douwe Hooijenga (CU): “Ik, wy, ha noch nea sa folle reaksjes hân.” Eelke Hoekstra (CDA) viel hem bij: “Der waard frege wat is hjir oan de hân? Allinne Grien Links hat gjin tunnelvisy hân. Wy moatte nei ússels sjen, wat binne ús mogelikheden.

En daarna lag de bal nadrukkelijk bij wethouder Geerling Schippers en ook hij was duidelijk: “Wy wiene der allegeare by destiids.” Hij legde uit dat de gemeente, de raad dus, bewust had gekozen voor deze mogelijkheid om de gemeentelijke kas te spekken omdat die zich geconfronteerd zag met extra uitgaven in met name het sociale domein. Hij zette vraagtekens bij de gewraakte brief van Vitens: “Dy is net folledich, oer it werom beteljen stiet der neat yn en ik bin dan ek fan plan tegearre mei myn kollege fan Achtkarspelen mei Vitens yn petear te gean, dizze brief is puur stemmingmakkerij.” Maar daarmee was de kous nog niet af. Er volgde nog een tweede termijn.

Opnieuw was het Rinze Eizema (PvdA) die de debatten opende: “It bedrach is folle heger as dat wy tocht hiene. It kolleezje moat mei Vitens om 'e tafel, dit kin dus net.” Piet Reitsma (FNP) rekende voor dat het de burger tot 2022 300 euro gaat kosten, oftewel 5 euro per maand. Ik bin bliid dat de wethâlder mei oare gemeenten nei Vitens gean sil.” Hessel Bouma (GBT): It beslút fan de rie fan 2014 moatte wy weromdraaie.” Lolkje Efdé (VVD): “it Kolleezje moat der hiel goed oergean.” Wethouder Schippers ontraadde daarna de motie. Op verzoek van de raad schorste burgemeester Jeroen Gebben de vergadering voor de koffiepauze die dan tevens gebruikt kon worden voor onderling overleg.

Na die schorsing was wethouder Schippers de eerste die aan het woord kwam: “Wat is ferstannich”, vroeg hij zich af, “de boargers moatte der net foar opdraaie, dus geane wy yn oerlis mei Vitens, wy sille oanstean op it ynlûken fan de die brief nei de ynwenners. Wy moatte ‘hom of kuit’ ha, der is ûnrêst by de ynwenners.”

Dirk van der Wal (GrienLinks)vond ‘yn oerlis nei Vitens’ niet krachtig genoeg: “Wy wolle de garânsje dat de boargers kompensearre wurde.” Hessel Bouma: “De boargers kin net de dupe wurde.” Toen werd wethouder Schippers even fel: “Dit ha’k allegearre al sein, ik wurd der no wol in bytsje flau fan.” Douwe Hooijenga (CU) kwam met een amendement. Dirk van der Wal: "It is simpel: per 1-1-2018 wurdt de precariobelesting yn lutsen."

Piet Reitsma: “moai dat wy dit sa mei syn allen dwaan kinne: dy hûndert Euro wurdt net heven.” Vervolgens ontraadde de wethouder het amendement over deze zaak en hij kreeg de meerderheid van de raad achter zich. Conclusie: de raad heeft een vorm van 'mea culpa' gebruikt om de zaak recht te trekken, maar zolang het geschil 'onder de rechter' is, kan er nog van alles gebeuren. Maar één ding is in ieder geval duidelijk geworden: de burgers worden niet opgezadeld met die 100 euro extra voor hun drinkwater.

 

Regionaal nieuws

2,2 °C

8 inbraken

8 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.