Logo
Zoeken
Zoeken
-3 °C

Wethouder Ellen Bruins Slot over het fietspad tussen Sumar en Nijega: 'Dit is een provinciale weg en dus is het de verantwoordelijkheid van de provincie.'

'Ljochtbelied' levert discussie op in Burgum

ma 27 november 2017 20.53 uur

BURGUM - De reguliere raadsvergadering van donderdag was in tweeën gesplitst vanwege de lange lijst aan te behandelen onderwerpen. Dat betekende dat de vergadering al om 17 uur begon en pas tegen twaalven werd afgesloten. En daarmee werd een behoorlijke aanslag gepleegd op het uithoudings- en concentratievermogen van de raad, het college, het publiek en de aanwezige pers.

De vergadering begon met de bijna traditionele installatie van Henk Siegers, hij werd nu na twee tijdelijk aanstellingen, definitief geïnstalleerd als raadslid van het CDA. Het vragenhalfuurtje was dit keer schaars gestoffeerd met slechts één vraag en die kwam van, heel toevallig, van diezelfde Henk Siegers. Hij vroeg aandacht voor de verder ontwikkeling van het ‘Wetter en Willepark’ in Burgum. Wethouder Geerling Schippers legde desgevraagd uit dat het park in zoverre klaar is, dat het nu verder aan de provincie is om de begroeiing te vervolmaken. Op de vraag van Henk Siegers om één aanspreekpunt aan te wijzen, antwoordde de wethouder: “Dy is der al, allinne is net ien persoan mar in tiim.”

Een van de punten op de agenda ging over het ‘ljochtbelied’ voor met name het buitengebied, een heikel punt, met aan de ene kant van het spectrum de mensen die streven naar een donkere nacht en aan de andere kant de groep die wijst op met name de sociale veiligheid. Dat laatste aspect kreeg extra aandacht door de aanwezigheid van onder andere leden van dorpsbelang Sumar en dat was niet toevallig. Secretaris Ids Krol had in een brief aan de raad aandacht gevraagd voor het toch wel erg donkere stuk fietspad tussen Burgum en zeg maar Nijega. Daar is het bij nacht aardedonker en voor volwassenen is dat mischien niet zo’n groot bezwaar, maar omdat halverwege het sportpark De Heidkamp is gesitueerd en er dus ook veel kinderen gebruik van het fietspad maken, levert dat onveilige situaties op. Gepleit werd dus voor betere verlichting.

Dirk van der Wal (GrienLinks) vond dat donker ook donker moet zijn: “Mar feilichheid is fansels wol in punt.” Nynke Koopmans van de VVD wilde weten waarom dit beleid eigenlijk bedacht was. Brant Knossen (CDA) bracht een nieuw element ter tafel: ‘de iepen stallen’. Die zijn ’s nachts vaak uitbundig verlicht en daarover ontstond een pittige discussie tussen de zeg maar experts en degenen die minder in die materie thuis zijn. “Wêrom moatte wy stranger wêze dan dy oaren”, vroeg Knossen zich af. Jantsje van der Veen (CU) was naar aanleiding van die ‘iepen stallen’ benieuwd naar de consequenties, zij maakte ook de vergelijking tussen het al genoemde fietspad bij Sumar en de carpoolplaats daar vlak bij, die al even uitbundig verlicht is. Wijbe Postma (FNP) vond dat de situatie bij it Heechsân bij Eastermar gelijkenis vertoont met die in Sumar. Hij refereerde aan de slogan ‘donker waar het kan, licht waar het moet’: “Mar it is dúdlik dat it op guon plakken gefaarlik is.”

Rinze Eizema (PvdA) maakte duidelijk wat het standpunt van zijn partij in deze is: “Wy steane achter it ljochtbelied, mar wy bringe wol nuances oan as de feilichheid oan de oarder is.” Wethouder Ellen Bruins Slot: “Een aantal dingen komt hier samen, het lichtbeleid in het buitengebied, de open stallen, de kleur van het licht, de lichtuitstoot, de melkafgifte en de werkomstandigheden. Over het fietspad bij Sumar wil ik opmerken dat dat een provinciale weg is en dus is de privincie verantwoordelijk, maar het is natuurlijk wel een erg donker gat. Zij wees uiteraard ook op de precedentwerking, met andere woorden, als we dit aanpakken, dan zijn er waarschijnlijk nog wel meer situaties die we moeten bekijken. Eigenlijk zou de raad richtlijnen moeten geven, vond de wethouder.

In tweede termijn kwam Nynke Koopmans (VVD) terug op haar basale vraag: waarom is dit beleid eigenlijk ingevoerd. Dirk van der Wal (GrienLinks) meldde achter het gemeentelijke beleid te staan: “De oanpaste belijning fan dat fytspaad is hartstikke goed.” Rinze Eizema (PvdA) over de immense lichtreclames: “Ut dy dingen.” Hessel Bouma had een practische oplossing: ”Byn dy dingen oan tiid, midden yn de nacht sjocht der gjin minske nei.” Wijbe Postma (FNP) was het met hem eens: “Dat boerd by de Griene Greide, set dêr in tiidskaleraar op.” Jantsje van der Veen (CU): “Hoe giet dit no fierder.” Ellen Bruins Slot vond de reden voor het lichtbeleid ‘voor de hand liggend’.

Over het fietspad: “Die aangepaste belijning is al aangelegd.” Over het bord van de Griene Greide: “Die suggestie nemen we mee.” Gehoord de discussie over met name de ‘iepen stallen’, vond Hessel Bouma het volgende: “De wethouder begrijpt niet wat wij bedoelen.” En dus legde Brant Knossen het nog een keer haarfijn uit. Nynke Koopmans (VVD): “As boer ha ik de teannen krom yn de skuon as it dit hear.” Ze vond het nogal aanmatigend en ze vroeg zich af waar de wettelijke onderbouwing was: “Dêr wurdt mei gjin wurd oer rept.” Wethouder Bruins Slot: “Er is geen nulmeting gedaan, dus wel hebben geen cijfers om mee te vergelijken. Ik kan het niet mooier maken dan het is.” Hessel Bouma (GBT): ”Dan moat der dus in nul-mjitting komme.” Burgemeester Jeroen Gebben rondde de discussie af met: “Dit moatte wy yn de agendakommissje beprate.”

Ander punt was hoe het staat met de samenwerking tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Gelbrig Hoekstra (CDA)stelde voor in een gezamenlijke vergadering van de beide raden te discussiëren over dit punt. Dat vond gehoor bij andere fracties. Jammer voor de aanwezige pers: het wordt een besloten vergadering…

Johannes Veenstra sprak in over de falende regenwatersystemen van een aantal woningen en de raad kon kijken en luisteren naar een korte introductie van Bureau Companen aangaande de ‘Wenfisy’. De laatste inspreker van de avond was mevr. Koopmans uit Earnewâld en zij vroeg aandacht voor de consequenties die de plannen hebben voor haar dorp. “It giet benammen om de leefberens, wy wolle gjin ôffoerputsje wurde. Yn 25 jier is hjir net nijbou west, wy wolle ús doarp libben en libbendich hâlde.”

Aan het einde van deze lange vergadering kwam Hessel Bouma nog met een verklaring. Hij stopt ermee en omdat er geen opvolger is gevonden zou dat kunnen betekenen dat GBT niet zal terugkeren in de raad.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....