18.4 °C

In zijn betoog, zijn politieke statement, pleitte Douwe Hooijenga voor een circulaire economie: 'At wy op dizze wei troch geane is dat net 'volhoudbaar'

Politieke statements schetsen beeld van T-diel

zo 02 juli 2017 19.10 uur

BURGUM - De ene na de andere fractie diende donderdagmiddag tijdens de raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel een motie in. Het aantal onderwerpen was talrijk en divers en wethouder Houkje Rijpstra, zij moest het merendeel van al die moties incasseren, had het er druk mee, ook al omdat ze een deel van de portefeuille van haar zieke collega Doeke Fokkema erbij nam.

Het was al met al een tamelijk ingewikkelde bijeenkomst, waarbij het nodige gevraagd werd van de raadsleden en ook van het ‘omsittend laach’, overigens niet zo ‘manmachtich’ aanwezig als de laatste paar vergaderingen het geval was. De wel erg lange duur van de bijeenkomst, van ‘s morgens tien tot ‘s middags vijf, alleen onderbroken voor de lunch, werkte ook niet echt mee.

In de ochtendsessie ging het met name over het asielzoekerscentrum en de politieke statements van de raadsfracties. Dat asielzoekerscentrum is aan renovatie toe en de gemeente kiest ervoor om het geheel meer duurzaam te maken. Dat om er later, als het centrum eventueel gesloten wordt, opnieuw, maar dan voor een andere doelgroep, gebruik van te kunnen maken. De politieke statements van de fracties waren eigenlijk de gemeentelijke variant van ‘the State of the Union’, in vaderlandse termen: een regionale troonrede. Dus: waar staan wij voor, wat willen we, wat kunnen we en hoe zien wij, onze partij dus, de toekomst. Kort gezegd: een politiek gekleurd mission statement. De fracties hadden er wel degelijk werk van gemaakt, de langzaam dichterbij komende raadsverkiezingen van 2018 zullen daar mede aan ten grondslag hebben gelegen. Een aantal citaten uit een paar van die statements.

Brigitta Scheepsma (GrienLinks): “Elk stapje telt, maar dan moeten we wel blijven lopen. Wereldwijd zijn de problemen groot, de klimaatverandering houdt ons allen bezig. Alles wat er op wereldniveau gebeurt heeft invloed, ook hier in T-diel. De vraag is: hebben wij ook invloed op het grote geheel? Welk perspectief kunnen wij bieden, hier in onze gemeente, aan onze kinderen en kleinkinderen? (..) Op de wereldwijde uitstoot van CO2 zit nog nauwelijks een rem, het wordt met de seconde, het uur, het jaar, de eeuw, erger.”

Piet Reitsma (FNP) opende zijn betoog met een beterschapswens aan wethouder Doeke Fokkema en CDA-raadslid Jasper Agema. “Alwer de lêste PPN nota fan dizze riedsperioade. In perioade dy’t kenmerke wurdt troch, om it wat hurd te sizzen, it troch de lanlike oerheid oer it sket smiten fan saken. De transysjes meie troch de gemeenten útfierd wurde, mar wol mei in koarting fan 15%. (..) Der wurdt grute dat it op termyn werom fertsjinne wurdt, mar myn fraksje hat leaver op ‘e tiid wát, as letter neat!” De heer Reitsma sprak ook zijn gram uit, zoals hij dat noemde, over de gemeenschappelijke regelingen die steeds meer geld kosten: “Onontkoombaar stiet der by. Men kin der gjin finger achter krije.”

VVD-frachtieleider Lolkje Efdé sprak van een ‘gedenkwaardig jaar’: “Wij hebben een nieuwe burgemeester!” Ook bracht zij de kloof tussen burgers en politiek ter sprake. “Hier doen we dat anders, de Engie discussie bewijst dat, er kwam reactie uit de ‘mienskip, er kwam een discussie, een hearing, het bruiste en daar mogen wij trots op zijn.” Ook het economisch klimaat kwam aan de orde: “Het economische tij is gekeerd en dat zorgt voor opluchting en herstel van vertrouwen. Het college kiest toch voor nieuw beleid en een sluitend financieel meerjarig perspectief.”

Gelbrig Hoekstra (CDA): “De lêste PPN fan dizze riedsperioade, dat freget om in polityk statement wêryn wy werom sjogge en ek alfêst foarút.” Haar terugblik ging over zaken als de nieuwe taken van de gemeente, de centralisatie, de bezuinigingen en de samenwerking met 8K. Maar ook over de Centrale As, de ontsluiting van Skûlenboarch, het kunstgras, de Markt in Burgum, het winkelcentrum van Gytsjerk, het Wetter en Willepark. Opvallend noemde zij het feit dat de burgers in deze achterliggende periode vaker betrokken waren bij de plannen: “Wy kantelje”. Over de toekomst: “Wurdt it net tiid foar in fyzje op ús gemeente as gehiel? Want alles wolle en oppakke sil net slagje en dogge jo it dan wol goed?” In dat kader had mevr. Hoekstra een helder uitgangspunt: “Utgean fan eigen krêft en soargje dat ús gemeente leefber bliuwt, dêr wolle wy foar stean.”

Douwe Hooijenga (CU) begon met een verhaal over het zand uit de Sahara dat jaarlijks met tonnen tegelijk over de oceaan naar Zuid Amerika wordt gevoerd en dat daar zorgt voor de groei van de bossen in het Amazone gebied. “Dat is moai ferhaal”, aldus Hooijenga, “mar it betsjut dat de ierde foar himsels soarget. Wy kinne in foarbyld nimme oan sokke kringlopen en dat betsjut dat wy nei in sirkulêre ekonomy ta moatte. Mar sa’t wy no dogge, sa’t wy no bezich binne, dat kinne wy, dat kin de ierde net folhâlde. Wy moatte ússels ôffreegje: kinne wy dit wol folhâlde, is dit wol ‘volhoudbaar’. En dat kinne wy ek fan tapassing bringe op de PPN: hoe ‘volhoudbaar’ is ús gemeente, ús welvaartsniveau, ús niveau fan foarsjennings, ús wenningoanbod? Ik tink dat dizze gemeente op de goede wei is, dat bewize moaie inisjativen, alle frijwilligers en mantelsoargers elke dei wer. (..) Wy binne hoopfol foar de takomst, mar ek realistysk dat wy op dizze wei net trochkinne, dy is nammentlik net ’volhoudbaar’. Korrigeare docht in protte, mar oanmoedigje safolste mear!”

Dit is een greep uit de door de fracties uitgesproken visie, niet alle partijen zijn hierbij geciteerd, maar deze summary geeft in grote trekken aan hoe de raad tegen met name de toekomst aankijkt.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws