16 °C

© WâldNet |  Wethouder Geerling Schippers had het niet gemakkelijk donderdagavond tijdens het Megahome-debat. Maar uiteindelijk kon hij toch de raad overtuigen van zijn goede bedoelingen.

College betuigt spijt voor Megahome-misser

vr 27 januari 2017 13.20 uur

BURGUM - Het was toch een debat waar met spanning naar werd uitgekeken, de confrontatie tussen college en raad van Tytsjerksteradiel over wat je gerust de affaire 'Megahome' mocht noemen. Een zaak die al ettelijke jaren aansleept en die inmiddels tot een overvalst hoofdpijn-dossier is uitgegroeid. Het college van B en W, in casu wethouder Geerling Schippers, kreeg het behoorlijk voor de kiezen vanwege wat werd genoemd ‘aan naïviteit grenzend vertrouwen’ in de ambtelijke organisatie.

De verwijten waren niet mals, ook al omdat de gemeente vanwege een boetebeding een forse boete moet betalen. Die was eerst bijna een miljoen, maar in hoger beroep werd die teruggebracht tot iets meer dan twee ton. Eigenlijk werd het college een gebrek aan leiderschap verweten. Donderdagavond werd er gedebatteerd over het voorstel waarin spijt werd betuigd en beterschap werd beloofd. Schoorvoetend in sommige gevallen, ging uiteindelijk de raad akkoord. Maar toen was het inmiddels kwart voor één op de zeer vroege vrijdagochtend...

Gelbrig Hoekstra (CDA) opende de debatten met een beknopt overzicht van 'wat vooraf ging': "Wy wiene warskôge, mar wy binne skrokken fan it bedrach. Us útgongspunt is dat it belang fan de gemeente foarop stiet. De ûnderste stien moat boppe, der ûntstiet in byld fan te folle fertrouwen ‘in de goede afloop’. Der wie te min stjoer en liederskip. Wy wolle fan de wethâlder witte hoe’t it no fierder giet."

Lolkje Efdé van de VVD had moeite mei de 'achterkamertjes', ze noemde het een slechte gang van zaken: "Dit spilet no al 15 jier, it wie hiel amateuristysk en knullich, naïef is een understatement. Dit is skokkend, se hawwe 15 jier sitten te sliepen, de wethâlder hie assertiver wêze moatten. It kolleezje lûkt no it boetekleed oan, mar dit is jild fan ús ynwenners. Wy wolle witte hoe’t de wethâlder syn rol sjocht. Is hy wol adekwaat ynformeard troch syn ambtners? De politike ferantwurdelikens weecht swier fine wy."

Hessel Bouma (GBT) vond dat je hier wel overal 'mega' voor zou kunnen zetten, voor de missers en de boete enzovoorts. Hij was van mening dat er enerzijds te weinig contact was geweest met het management en anderzijds dat de wethouder informatie had onthouden aan de raad. Dirk van der Wal (GrienLinks) vroeg zich af hoe het verder moest: "Wat moatte wy hjir polityk mei, leit it no oan de wethâlder as oan de ambtlike organisaasje. De politike ferantwurdelikens, ik wol graach witte hoe’t de wethâlder dêrmei omgiet."

Ellen Bruins Slot (PvdA): "Drie ton gemeenschapsgeld, dat is zuur." Zij vroeg om een update van de ontwikkelingen en ze wilde ook weten of en hoe een aanpassing van de cultuur binnen de ambtelijke organisatie geborgd wordt. "Herhaling moeten we we voorkomen, van je fouten moet je leren. Zuur wordt niet zoet, maar we kunnen wel voorkomen dat zuur bitter wordt." Piet Reitsma (FNP): "Megahome woe jild fange, de ambtners wiene hiel naïef, it soe sa'n faart net rinne. Dêr leit de crux, der wie te min rezjy en dat hat te folle jild koste. Wy moatte werhelling foar komme, dit moat net wer barre." Douwe Hooijenga (CU): "Dit is in moeilijk dossier, der binne dingen misgien. It is de ferantwurdelikens fan de wethâlder, hij hie it witte kinnen. Dit is in djoere flater, hjoed is it oan de wethâlder."

Daarna gaf voorzitter Wilma Mansveld het woord aan wethouder Geerling Schippers, hij was de man waar alles om draaide, zijn politieke verantwoordelijkheid was hem immers van alle kanten voor de voeten geworpen. Saillant detail: toen deze affaire begon en zich grotendeels afspeelde, was Schippers nog helemaal geen wethouder. Maar zo is dat nu eenmaal geregeld: de wethouder is verantwoordelijk, ook al heeft hij er in het begin part noch deel aan gehad.

Geerling Schippers: "Dit is in yngripende saak dy't ús bot rekke hat. Der binne trije rapporten makke mei konklúzjes en ferbetterpunten. Dêrút komt de needsaak fan goed risikomanagement nei foaren. Mar it kolleezje is ferantwurdelik, der wurdt praat fan 'aan naïviteit grenzend vertrouwen'. Dat is de bakermat fan foutive ynskattings. De rie is te let ynformeard en dêrfoar biede wy ús oprjochte eskuzes oan. At ik assertiver west hie, wie de skea like grut west. Wy fiere de ferbetterpunten út. Ik ha my noait slecht ynformeard field. "Het leed was al geschied". It is spitich fan dizze hurde en djoere les, ik bin skrokken fan it risiko dat wy rûn ha. Wy hawwe it no goed op de rit, dit freget om permanente edukaasje. Nochris, it kolleezje bliuwt ferantwurdelik."

Daarna nam burgemeester Wilma Mansveld zelf het woord, waarbij zij aangaf dat de organisatie behoorlijk geraakt was door deze hele affaire en de conclusies uit de rapportage. "Het is voor een organisatie hard om zo’n rapport te krijgen, maar Tytsjerksteradiel heeft de zaken nu op orde, er komt een plan van aanpak. We zullen elkaar meer moeten aanspreken, de aanbevelingen zullen ter harte worden genomen, dit is een hard gelag voor de organsiatie. Cultuurveranderingen zijn nauwelijks meetbaar, je zult de leerpunten moeten laten resulteren in dat plan van aanpak. Ik heb de indruk dat er van geleerd is."

In de tweede termijn kwam naar voren dat de raad niet echt van plan was om de wethouder en daarmee misschien wel het hele college, weg te sturen. Gelbrig Hoekstra (CDA): "Us fertrouwen is net beskamme." Dirk van der Wal bleef sceptisch: "It gehiel fan de beantwurding is teloarstellend." Ellen Bruins Slot (PvdA): "Het college gaat door het stof, het is duidelijk dat wij op zoek zijn naar vertrouwen. Dat vertrouwen spreken wij uit aangaande het college, maar we houden de vinger aan de pols."

Piet Reitsma (FNP): "It kolleezje giet troch it stof. It plan fan oanpak is noch net klear, oanskerpje is needsaak." Lolkje Efdé (VVD): "Wy bliuwe by ús stânpunt." Douwe Hooijenga (CU) "Wat moat ik no noch sizze, de organisaasje is goed ôfstoffe. Jou ús it stikje fertrouwen dat wy noch misse." Hessel Bouma (GBT) "It fertrouwen hat in opdoffer krigen, ik hoopje dat dat fertrouwen hersteld wurde kin." Dirk van der Wal (GrienLinks): "Wy aksepteare it foarstel." Uiteindelijk gold dat ook voor Douwe Hooijenga (CU) en Lolkje Efdé (VVD): "It fertrouwen is beskamme, mar wy aksepteare it foarstel."

En daarmee was duidelijk dat deze hele onverkwikkelijk affaire geen politieke gevolgen voor het college zou hebben. De raad zag wel in dat het kwaad al geschied was en dat wegsturen van de wethouder en daarmee het hele college, weinig zou opleveren. Er is een fout gemaakt, een dure fout en nu is het zaak om vooruit te kijken en te zorgen dat het niet weer kan gebeuren. Dat was eigenlijk de teneur van dit debat, waarover in de wandelgangen nog wel het nodige gezegd zal worden. Een 'dreech' debat was het wel, alle sprekers verwoordden dat ook, maar ze wensten allemaal toch liever vooruit te kijken naar wat er moet gebeuren en al gebeurt om herhaling te voorkomen.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws