16,5 °C

Rommert Dijk (FNP): 'Wy hawwe de morele plicht de bewenners de wei te wizen, it moat wol út te lizzen weze.'

Raadsdiscussie over bestemmingsplan Burgum

vr 17 juni 2016 15.55 uur

BURGUM -

De raad van Tytsjerksteradiel kwam donderdagavond aan het woord over het 'foarûntwerp bestemmingsplan Burgum', zoals het officieel heette. Het ging daarbij met name over het grote geheel, maar toch ook over een paar specifieke onderdelen. Dat had alles te maken met het feit dat er twee insprekers waren die de discussie op gang brachten. Mevrouw Kooij en mevrouw Van Wylick kaartten hun specifieke problemen aan en gaven daarmee de raad een voorzet die eigenlijk niet te missen was. Uiteindelijk spitste de discussie zich toe op de regelgeving aangaande het monumentenbeleid en het verschil tussen 'monumentaal' en 'karakteristiek'.

Mevrouw Kooij vroeg aandacht voor het feit dat hun kavel op Tuskendiken plotseling geen bouwlocatie meer zou zijn. Mevrouw Van Wylick struikelde over de in haar optiek overdreven en onhandelbare regelgeving voor hun pand dat wordt aangewezen als monument. "Die regels zijn merendeels verplichtingen en beperkingen", betoogde zij, "en er staat niets tegenover." En daar moest de raad dus wel wat mee doen, dat is het voordeel van insprekers, geen enkele fractie wil hun burgers in de kou zetten door niets te doen en het allemaal voor kennisgeving aan te nemen.

Rommert Dijk (FNP) opende de debatten: "Wy moatte each ha foar eigenheid en wy kinne net alles op it buordtsje lizze fan de eigenaren fan monumentale panden. Wy kinne subsydzje oanfreegje by de provinsje, dêr leit aardich wat jild klear. Wy hawwe de morele picht om de bewenners de wei te wizen, want it moat allegearre wol út te lizzen wêze."

Rinze Eizema (PvdA) was dat met hem eens: "Binnen mei alles, bûten net, der is al tefolle weirekke. Wy moatte it beleid hanthavenje, mar it moat wol dúdlik wêze." Hij trok de discussie breder door de toegankelijkheid van de Markt in Burgum aan te kaarten en: "De Skoalstrjitte kin ek wol in opknapbeurt brûke." Dirk van der Wal (GrienLinks) vond dat er niet allemaal beperkende regels in het beleidsplan moesten staan, hij wees ook nadrukkelijk op wat hij noemde 'de eigen ferantwurdelikens fan de bewenners': "Net te belearend wêze, miskien wie in soarte fan paadwizer wol in idee."

De discussie of een pand nu monumentaal is dan wel karakterstiek en wat daartussen het verschil is, bleek een lastige. Hessel Bouma (GBT) zag niet zo veel in povinciale subsidiëring: "Soks moat by de provinsje meastal foar de helsdoarren weikomme. Us boargers krije problemen mei al dy regeljouwing. Foar my meie al dy minsken gelyk krije." Hij keek ook even naar de leegstand van een paar grote panden aan de Markt waar volgens het bestemmingsplan geen detailhandel in mag: "Wy moatte wat dat oanbelanget foet by stik hâlde", aldus Bouma.

Lolkje Efdé (VVD) zag niet zoveel in allerlei regels: "Wy moatte mear fertrouwe op de minsken sels, dy hawwe sa'n pand kocht en wolle der wat moais fan meitsje." Douwe Hooijenga (CU) wees op de respons van de burgers: "In protte réakjes, safolle kommentaar, wat der barre moat is dat wy yn gesprek geane mei dy boargers." Lidewij Bergsma (VVD) bepleitte een de al genoemde paadwizer: "Dat lijkt ons wel wat." Brigitta Scheepsma (GrienLinks): "Niet te veel regels opleggen, wij moeten van een beperkend normenkader meer in de richting van een kansenscheppend normenkader."

En daarna verzandde de discussie een beetje in de vraag of dat vertrouwen in de betrokken burgers terecht was of niet, het waren Jasper Agema en Hessel Bouma die daarover tamelijk indringend 'yn petear' gingen. Lolkje Efdé (VVD) vatte het geheel op haar eigen wijze samen: "Ik snap der sa njonkenlytsen neat mear fan. Jou dy minsken in folder war't yn stiet war't at se wêze moatte en by hokker ambtner."

 

Regionaal nieuws

16,5 °C

8 inbraken

9 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.

.