3,3 °C

Foto: Binne Kramer | Een deel van de raadsfractie van het CDA steekt de koppen even bijelkaar. V.l.n.r. Lamina Westerdijk, Gelbrig Hoekstra en Brant Knossen.

Raad vraagt om plan van aanpak huurwoningen

za 23 april 2016 12.55 uur

BURGUM -

Aan het einde van de reguliere vergadering van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel werd een motie ingediend door de fracties van CDA, FNP, CU en PvdA die later raadsbreed bleek te worden gesteund met uitzondering van de VVD. In de motie wordt van het college van B en W gevraagd om zo snel mogelijk te komen met een plan van aanpak aangaande de bouw van meer huurwoningen voor woningzoekenden en statushouders in deze gemeente.

Bij monde van mevr. Gelbrig Hoekstra (CDA) werd aan het college gevraagd om in verband met de leefbaarheid en de daling van het aantal huurwoningen, gevoegd bij het feit dat er steeds meer woningen nodig zijn voor de zg statushouders, asielzoekers die een status hebben en dus mogen blijven, een plan te maken hoe deze achterstand op zo kort mogelijke termijn kan worden ingelopen. “De need wurdt steeds heger”, aldus mevr. Hoekstra. “der moat yn fersjoen wurde, der moat in fersnelling komme, oars moatte dy statushâlders yn it AZC bliuwe dan is der foar nije flechtelingen gjin plak. Mei alle gefolgen fan dyn.”

De motie draagt het college onder andere het volgende op: tijdelijke permanente huisvesting, verspreiding over de hele gemeente, nieuwbouw, tijdelijke bouw en flexibel herbestemmen van bestaande gebouwen en te kijken naar en in overleg te gaan met woningbouwcorporaties, vastgoedpartijen, lokale betrokken bedrijven, kerkelijke gemeentes en particuliere initiatieven. “Der moat in skepke boppe op”, aldus de CDA-woordvoerster. Nynke Koopmans vond als woordvoerster van de VVD-fractie de motie overbodig. Brigitta Scheepsma (Grien Links) noemde in dezen het flankerend beleid en vond dat ‘het wel wat verder mag gaan’. “Maar”, aldus mevr. Scheepsma, “het moet natuurlijk wél kunnen.” Wethouder Geerling Schippers omschreef de situatie als volgt: “De praktyk is hiel lestich, wy sille mear tiid nedich hawwe at wy dizze matearje goed ûndersykje wolle.” Vervolgens werd de motie met 3 stemmen tegen (VVD) en 18 stemmen voor, aangenomen.

En verder...
Tijdens de opening van de raadvergadering van donderdagavond deelde voorzitter Hessel Bouma mede dat de raad de recent overleden ex-burgemeester Jaap Mulder tijdens de vergadering van 26 mei zal herdenken. Daarna was het tijd voor het gebruikelijke ‘vragenhalfuurtje’. Dat werd bijna een heel uurtje, want er waren nogal wat vragen. Een greep: Lamina Westerdijk (CDA) vroeg aandacht voor de aanscherpen van het ‘geurbeleid’ van Achtkarspelen. Zij vroeg zich af of dat ook gevolgen zal hebben voor het beleid in deze gemeente. Wethouder Houkje Rijpstra antwoordde dat er wel degelijk overleg is/komt met de buren. Maar: “It bliuwt lestich”.

Wijbe Postma had een vraag aangaande het negatieve zwemadvies voor Klein Zwitserland. Hij wilde weten of duidelijk was wat de oorzaak kan zijn. Of na te gaan was of Sonac daar een rol in speelde, of de landbouw, dan wel de waterafvoer. Wethouder Houkje Rijpstra sprak van ‘in ferfelend berjocht’. “It Wetterskip fiert de kontrole út en dit is de konklúzje oer trije jier en dat leveret dus in negatyf byld op en in dito swimadfys.” Ze legde uit dat het onderzoek had uitgewezen dat de vervuiling werd veroorzaakt door de coli-bacterie, en die is afkomstig van menselijke excrementen. Sonac speelt daar dus geen rol in, want dat soort afval wordt daar niet verwerkt. “Mar sa liket it mear in mentaliteitsprobleem by de wettersporters en de gasten. Wy sille der mei syn allen wat oan dwaan moatte.” Wijbe Postma wilde weten of de schade voor Klein Zwitseraland valt onder bedrijfsrisico. Mevr. Rijpstra: “ Wy moatte mar mei de pet by de wettersporters lâns.”

Ellen Bruins Slot had een een vraag aangaande de vordering van de bouw van het winkelcentrum in Gytsjerk. “Hoe staat het daarmee?” Wethouder Schippers: “It projekt giet troch, alles liket no goed. Der stiet no noch mar ien peal, mar de rest komt der gau by.”

Gelbrig Hoekstra vroeg aandacht voor een oversteekplaats in Noardburgum over de Ryksstrjitwei, het dorp wil dat graag. Wethouder Rijpstra: “Wy as gemeente binne der net sa gelokkich mei, mar wy sille harkje nei de bewenners en der is jild foar dat hiele stik tussen Twizel en Quatrebras.”

Eelke Hoekstra betreurde het feit dat de nieuwe bestrating in Suwâld nu al weer is opgebroken en hij vroeg zich af wie de schade betaalt. Antwoord van mevr. Rijpstra: “De aannemer, Verklei, betaalt.’’

Lidewij Bergsma (VVD) kwam nog eens terug op een al eerder gevoerde discussie over de vermeende bevoorrechting van kinderopvang Kinderwoud. Wethouder Doeke Fokkema legde uit hoe de communicatie in dezen is verlopen: “De lytskes hawwe wol degelik meipraat.” Mevr. Bergsma had nog een vaag en die ging over de noodopvang die op veld 7 van het Koningsland wordt gerealiseerd. Ze vroeg met name naar de communciatie met de betreffende ondernemers. Doeke Fokkema legde uit het niet altijd makkelijk is om bedrijven middels een brief op korte termijn te informeren: “Mar wy hawwe besocht om hiel soarchfâldich te wêzen”, aldus de wethouder.

Lolkje Efdé (VVD) wilde weten hoe het toezicht op het reilen zeilen bij Caparis nu precies is geregeld, ze sprak van een ‘hoofdpijndossier’. Ze wilde ook weten hoe de screening verloopt van nieuwe toezichthouders. Doeke Fokkema noemde de situatie ‘skokkend’. “Der is in ûndersyk geande, mear kin ik der op dit momnt net fan sizze.¨

Na dit uitgebreide intro van de eigenlijke vergadering was het woord aan Jasper Otter, student van de Thorbeck Academie die stage heeft gelopen bij de griffie. Hij hield een korte inleiding over de werkwijze van de raad zoals hij die ervaren had.

Een van de punten die bij de ingekomen stukken aan de orde kwam betrof de subsidieaanvraag van het Trefpunt in Sumar. Die plek voor jongeren is bijna klaar en zal op 28 mei geopend worden. Maar er is een gat in de begroting door enkele onvoorziene tegenvallers en nu vraagt de Stichting om een bijdrage. Maar wethouder Schippers was tamelijk kort in zijn antwoord: “Foar sokke dingen hawwe wy gjin begruttingsrûmte.” Gelbrig Hoekstra vond dat wat te kort door de bocht: “Praat ris mei dy minsken, faaks kin der dochs in oplossing komme. Wethouder Schippers vond dat ‘in goede saak’. Tot zover een korte samenvatting van de raadsvergadering van 21 april.

De volgende vergadering is op 26 mei a.s.

 

Regionaal nieuws

3,3 °C

8 inbraken

8 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.