3,4 °C

Foto: Binne Kramer | De Rekenkamer Commissie was, bij monde van mevr. Tiny Ruiter met naast haar dhr. Hayo Halbersma, behoorlijk kritisch aangaande manier waarop het college van Tytsjerksteradiel was omgegaan met de communicatie betreffende de dorpsvisies

Rekenkamer niet mals voor college T-diel

vr 22 april 2016 23.38 uur

BURGUM -

Tijdens de raadsvergadering donderdagavond, kreeg het college van B en W het behoorlijk voor de kiezen naar aanleiding van het Rapport van de Rekenkamer Commissie over de dorpsvisies waar het de manier betreft waarop datzelfde college met de communicatie in dezen is omgegaan. Het rapport en met name de aanbevelingen daarin, werd aan college en raad gepresenteerd door mevr. Tiny Ruiter en dhr. Hayo Halbersma.

Mevrouw Ruiter liet als woordvoerster weinig heel van de manier waarop het college werk heeft gemaakt van de dorpsvisies. Het rapport vermeldde weinig ‘plussen’ en in feite een overdaad aan ‘minnetjes’. En daarmee kon het college het doen. Daarna was het aan de raad om vragen en opmerkingen te plaatsen richting datzelfde college. Het sierde de raadsleden van de diverse partijen dat ook zij het boetekleed aantrokken, immers zij hadden moeten toezien op de uitvoering van al die aanbevelingen aangaande de dorpsvisies.

Ellen Bruins Slot (PvdA) opende het bal ook op die manier: “De raad, wij dus, heeft de controlerende taak niet goed opgepakt. Maar ik zou de focus liever willen leggen op wat er wél is gedaan, in plaats van alles wat er niet is gerealiseerd. Wij moeten de hand in eigen boezem steken, nu is het niet duidelijk voor de dorpen en de raad.” Nynke Koopmans (VVD) vond dat er te weinig aandacht aan was gegeven: “Dit giet net oer in lullich bankje fan tûzend euro.” Dirk van der Wal (Grien Links): “It is tryst dat der sa’n bytsje realisearre is.” Nynke Koopmans nogmaals: “It is sa’n rapport dat yn de ûnderste la ferdwûn is.”

Piet Reitsma (FNP) liet een ander geluid horen, hij vond dat er wel degelijk dingen gerealiseerd zijn: “It wurket wól, it giet om de oanbefelings.” Nynke Koopmans was nog niet uitgsproken: “Ik fyn dy doarpsfyzjes wól hiel wichtich, mar it is gjin ferlanglist lykas mei sinterklaas.” Eelke Hoekstra (CDA) vond het een goede zaak dat de Rekenkamercommissie dit op deze manier aan de orde stelde, maar: ”Spitich dat der sa’n bytsje mei dien is, eins is it djiptryst. Eins fertsjinje dizze minsken dit net, der is neat fan op ‘e hispel kaam.” Daarmee doelde hij op de inzet en de tijd die met name dorpsbelangen in deze dorpsvisies hebben geïnvesteerd. Douwe Hooijenga (CU) wilde vooral vooruit kijken: “Hoe pakke wy dit op. Wat doch it kolleezje, der moat oandacht oan bestege wurde.” Hij kreeg steun van Brigitta Scheepsma (Grien Links): “Teleurstellend dit, dit gaat over communciatie. De vraag is: wat gaat het college doen, concreet dus.”

Hessel Bouma, hij zat deze vergadering bij ontstentenis van burgemeester Ter Keurs voor, wees nog even op het feit dat er vier jaar geleden een stevige discussie was geweest en: “Doe hat it kolleezje tasein om de saak oan te pakken.” Eelke Hoekstra vroeg zich af waar de regie eigen was: “Sjoch dêrnei.” Douwe Hooijenga zag die regierol duidelijk liggen voor de raad. Een stevig aantal al even stevige verwijten aan het collega, dat antwoordde bij monde van wethouder Geerling Schippers. Hij gaf naar eigen zeggen een korte reactie. “Wy binne skrokken, wy binne mei dizze saken net handich omgien, wy hiene it op syn minst weromkeppelje moatten. Mar it folchsysteem funksionearret nei folle tefredenheid, wy hawe dêr positive respons op. Dat wy neat oan dy doarpsfyzjes dogge kloppet net, bygelyks yn Ryptsjerk giet it prima. Wy geane der serieus mei om. Nei de fekânsje komme wy derop werom.” En daarmee was de discussie gesloten.

Voor dit moment dan, want na de vakantie, september dus, zal het college nog heel wat uit te leggen hebben en dan zal er ook een planning moeten komen ‘hoe nu verder’. Want dit rapport van Rekenkamer Commissie liet aan duidelijkheid niets te wensen over.

 

Regionaal nieuws

3,4 °C

8 inbraken

8 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.