Account
Logo
Zoeken
Zoeken
13.7 °C

Veerdienst Ameland-Holwert is hervat, kraan bedient brug

Publicatie: dinsdag 30 mei

 

REACTIES
Jelle Sonnema uit Sexbierum

jonge wtf

Rara! uit Drachten

?

vdm677 uit Dokkum

Geen wtf maar KTF

MijnOpinieVoorU uit Drachten

Nette oplossing.

advertentie

rom33 uit Surhuisterveen

Nalatige onderhoud, Rijkswaterstaat, eigenaar van de brug

memyself uit Oentsjerk

En dy konklúzje lûkst op ôfstân fanút Surhústerfean mei dyn glêzen bol?🙄🤔

elcapitan uit Drachten

Ja, ek al san beTweter. Der binne minsken dy hawwe ferstân van stroomhokjes oant helikopters.

memyself uit Oentsjerk

Dat klopt hielendal! En dizze beTweter wit noch in hiel soart mear oer do witst net wat😜🤣😂😝

elcapitan uit Drachten

Spitigernôch koene jo my net fertelle wat Gordykster Merke no betsjutte.

memyself uit Oentsjerk

Sa onnoazel datst dat sels net yn it kopke hiest. Ik woe dy om dysels te beskermjen net op it skafot sette...😝

elcapitan uit Drachten

No, gean der mar fan út dat ik it wol wit. Mar dyn kommentaar doe ferwûndere my. De ynhâld fan dat artikel liet romte foar dy om dêr kommentaar op te jaan. Ik woe sizze, it iene sjochst wol en it oare giet
oan dy foarby. Dan binne je inkonsekwint! Wat dat skafot oanbelanget, dêr sette jo je sels wol gauris op. Immen ferbetterje en dan sels dêryn flaterkes skriuwe, nee, dan binne jo op it ferkearde paad. En...wol gauris ha jo ynhâldlik gjin ferhaal mar nimme jo Wâldnet de maat op harren skriuwen. Wylst dat faaks net rjochtfeardich is. Goed lêze is ek wichtich.

elcapitan uit Drachten

Voorjaarseditie Gordykstermerke trekt veel bezoekers
zo 07 mei 2023 16.10 uur
8 reacties
GORREDIJK - Het was zondag gezellig druk op de Gordykstermerke. Veel mensen genoten van het mooie weer. Behalve de markt was er ook nog steeds kermis in Gorredijk.

As jo de kop lêze en dan wat der skrean wurdt, hie ik fan jo in oar kommentaar ferwachte. Mar miskien freegje ik tefolle wat it lêzen oanbelanget.

memyself uit Oentsjerk

Sjongejonge, wat in taelflaters en frustraasjes. En do sjochst en snaptst alles...🤔 Nim der noch ien op en straks lekker koese😘

Bonniefatius uit Dokkum

Nu nog een kraan met een kabel die een veerpont over trekt, gaat sneller dan die oude boot met die zigzag vaargeul.

bassie123 uit Dokkum

Had de fa Vrieswijk uit Holwerd dit niet kunnen doen? Moet er speciaal een kraan vd KTF komen?

boerke uit Dokkum

@bassie123:Surhuisterveen is bijna net zover als Harns, dat maakt weinig verschil. Kraan van Wagenborgen had er beter kunnen staan, kleurt mooi bij de veerboten.

bassie123 uit Dokkum

Heeft vrieswijk helemaal geen bedrijvigheid in Holwerd?

joltje 2 uit Menaldum

super goed bedrijf dat KTF

Voor het geven van een reactie op bovenstaand nieuwsartikel dient u eerst in te loggen.

Log in

Nog geen account? Meld je gratis aan