GRATIS ID-PAS VOOR MINIMA DANTUMADEEL
zondag 27 februari 2005 Damwâld
 

Mensen met een minimum inkomen in Dantumadeel
kunnen het beste nog even wachten met de aanschaf
van een identiteitspas. De gemeente Dantumadeel
zal binnenkort voor alle minima de pas gratis
verstrekken. Een initiatiefvoorstel van de PvdA
bleek vorige week goed te vallen in de raad en
het college werd opdracht gegeven om een plan
te maken. Sinds 1 januari 2005 moet iedereen in
het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.

Voor mensen met een minimaal inkomen zijn de
aanschafkosten een hele uitgave. Het voorstel
van de PvdA werd unaniem gesteund door alle
politieke partijen in de raad van Dantumadeel.
Het college van B&W moet binnen twee maanden met
een voorstel komen hoe de gemeente hieraan
uitvoering gaat geven Het voorstel gaat uit van
een vergoeding voor minima en hun thuiswonende
kinderen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.