RAAD T-DIEL: LAAGGELETTERDHEID 'IS IN GRIIS'
zaterdag 22 april 2017 Burgum
 

Er zat veel 'ferskaat' in de onderwerpen op de agenda van de raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel van donderdagavond. Het begin was daardoor nogal traag en tijdrovend, iets wat burgemeester Jeroen Gebben ertoe bracht op een gegeven moment de raad voor de keuze te stellen: of een strakkere vergaderdiscipline, of een extra vergadering. Voor dat laatste voelden de dames en heren raadsleden bitter weinig, niet iedereen heeft een flexibele agenda, en dus maande Gebben de raad om 'it koart te hâlden'. En geloof het of niet, dat bleek toen plotseling wel degelijk te kunnen, zodat de vergadering inclusief het afscheid van VVD-raadslid Lidewij Bergsma, nog voor elf uur was afgelopen.

Na het gebruikelijke vragenhalfuurtje, Eelke Hoekstra (CDA) vroeg aandacht voor de onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituatie op de toegangswegen naar Suwâld, wethouder Houkje Rijpstra antwoordde dat 'die sitewaasje noch ûnder konstruksje is', was het woord aan Aldo Voorn die een korte inleiding gaf aangaande de Inkoop WMO en de Jeugd 2018. Waar het nogal ingewikkelde verhaal op neerkwam was dat er meer vraaggestuurd zal worden gewerkt en met aanzienlijk minder bureaucratie.

Daarna kreeg de heer Boelens gelegenheid om in te spreken over de situatie bij taxibedrijf Waaksma in Kootstertille. Een tamelijk onverkwikkelijke zaak waarbij met name de werknemers van Waaksma de dupe lijken te worden. Bij de nieuwe aanbesteding hebben externe partijen onder de kostprijs ingeschreven, betoogde de heer Boelens, met als gevolg dat de duurdere vaste werknemers van Waaksma buiten de boot vallen. "Met nieuw personeel beginnen is nu eenmaal goedkoper", aldus de heer Boelens, "dat is dus niet goed afgedekt."

Een punt dat discussie opwierp, was de notitie over 'ynkeap fan duorsume enerzjy'. De vraag was in feite of de gemeente er meer in zou moeten investeren dan het afgesproken bedrag. Dirk van der Wal (GrienLinks) was, uiteraard, vlak voor: "Moai dat it kin, dat dit fan de grûn komt", waarmee hij doelde op het plan in Garyp. Hessel Bouma (GBT) pleitte naast de beide bestaande opties voor 'opsje trije', met andere woorden, laten zoals het is: "Ik bin tsjin."

Nynke Koopmans (VVD): "Net dwaan en at it dan al beslist moat, doch it dan yn sinnepanielen." Wijbe Postma (FNP) was van mening dat dit bestaande beleid er wel mee door kon: "Wy kinne mei dit belied foar de kreammen lâns." Ellen Bruins Slot (PvdA): "Wij zijn voor verdere verduurzaming, je zou kunnen zoeken naar een optimale mix binnen die genoemde vijf procent." Wethouder Houkje Rijpstra benadrukte de keuze van het college voor dit beleid: "Net alles giet nei Garyp."

Eigenlijk wel een beetje een triest punt op de agenda was de notitie over 'laaggeletterdheid', dus de toch teleurstellend grote groep mensne die onvoldoende kunnen lezen en schrijven om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Lamina Westerdijk (CDA): "Dy 13 persint is fiersten tefolle, dat komt ek om 't de drompels hiel heech binne. It levert grutte problemen op mei grutte gefolgen."

Ellen Bruins Slot (PvdA) vond het verdrietig dat het er zoveel zijn. De notitie had als titel 'aanvalsplan', maar zij betoogde dat er voor gewaakt moest worden om mensen van alle kanten tegelijk 'aan te vallen.' "De signalering is een probleem, het is een taboe." Wat zij ook met name wilde weten was, hoe het met de inzet van de vrijwilligers zat. Wethouder Rijpstra: "It is in wichtich probleem, it is in griis. Dit soe boppe-oan op de prioriteitenlist stean moatte."

Er gaat bijna geen raadsvergadering voorbij waar het niet op de agenda staat: het gebruik van rubbergranulaat bij met name de aanleg van kunstgrasvelden. Daar is al van alles over gezegd en een eenduidige uitkomst is nog niet gevonden. Het was deze keer Brigitta Scheepsma (GrienLinks) die het probleem nogmaals aankaartte: "Niet om dwars te zijn, maar wij blijven het gevaarlijk vinden. Ten eerste vanwege de gezondsheidsproblemen bij de gebruikers en ten tweede vanwege de hoeveelheid rubber die in het milieu verdwijnt. Wat gaan wij daarmee doen, de gemeente heeft een zorgplicht in dezen."

Wethouder Doeke Fokkema: "Dit wurdt een fêst tema yn de rie. Wy hawwe konstant oerlis mei de ferienings. Wy baseare ús op de rapporten van it RIVM en dy hat sein: feilich. De ferienings hâlde fansels wol in eigen ferantwurdelikens. Wy sette de line troch sa’t wy dy útset ha, mar wy hâlde de finger oan 'e pols." Brigitta Scheepsma liet het er niet bij zitten en dus onstond er een kort debat tussen beiden met als uitkomst dat ze het niet eens werden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Ellen Bruins Slot, ze was jarig, vond het aantal laaggeletterden teleurstellend groot: 'De signalering is een probeelem, het is een taboe', betoogde zij.