VRIENDENKRING SPEELT TONEELSTUK: BELLA ITALIA
maandag 30 januari 2017 Feanwâlden
 

Vriendenkring uit Feanwâlden brengt in februari het stuk 'Bella Italia' op de planken. Het stuk speelt zich af op een bungalowpark in Italië waar diverse mensen een huisje gehuurd hebben.

De toneelclub vertelt: "Der is ien dy 't faak swak, siik en mislik is en dan is der noch de Fryske Italiaan dy 't fan feestjes en mokkeltsjes hâldt. Mar om no alles kompleet te meitsjen, komme der ek noch twa frouljú mei skiere knibbels bij. Dy witte fansels de boel aardich op te stoken. Oant der stellen wurdt. Dan binne de rapen gear...."

Informatie over speeldata: www.vriendenkringfeanwalden.nl

 

Foto: Douwe Oosterbaan