GEEN STEUN VOOR MOTIE BBB-REGELING IN BURGUM
maandag 30 maart 2015 Burgum
 

De fracties van GrienLinks en de ChristenUnie hadden een brief aan de voorzitter van de raad gestuurd aangaande de zogenaamde Bed, Bad en Broodregeling, een wat simplificerende benaming voor een probleem dat rechtstreeks raakt aan de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft ten opzichte van de zogenaamde 'uitgeprocedeerde asiekzoekers'.

Die regeling gaat erover wie nu verantwoordelijk is voor die opvang, bed, bad en brood dus. Het doet in de verte wat denken aan Bed en Brochje en eigenlijk komt het daarbij ook in de buurt. Het waren Brigitta Meinema van GrienLinks en Jantsje van der Veen van de ChristenUnie die de brief hadden ondertekend en dus waren zij ook degenen die hem in de raadsvergadering mochten toelichten. Zij beiden betoogden dat conform de gemaakte afspraken de gemeente, in casu Tytsjerksteradiel, zijn verantwoordelijkheid moet nemen omdat het niet zo kan zijn dat er mensen op straat komen te staan. En dus ging de discussie over de spagaat tussen wet- en regelgeving en medemenselijkheid.

Regels zijn per definitie vaak rigide en ze passen vaak niet op problemen die de menselijke maat raken. Dat was hier dus ook aan de orde. GrienLinks en de ChristenUnie dienden een motie in met als strekking dat het ontoelaatbaar is dat er mensen op straat terecht komen en dat deze mensen wel degelijk recht hebben op een sobere opvang. En dat het voor iedere betrokken instantie, in casu het COA, de DTV en vluchtelingenwerk zowel als voor gemeenteambtenaren duidelijk moet zijn welke procedure moet worden gevolgd ten aanzien van deze uitgeprocedeerde asielzoekers.

Dus verzochten GrienLinks en de ChristenUnie de basisvoorzieningen van bed, bad en brood te organiseren voor deze uitgeprocedeerde asielzoekers, in lijn met de uitspraak van het ECSR, dat staat voor Europees Comite voor de Sociale Rechten, en de CRvB, de Centrale Raad van Beroep. Bovendien wilden ze met deze motie afdwingen dat de gemeenteraad op de hoogte zou worden gehouden over de stand van zaken. Bovendien zouden uitgeprocedeerde asielzoekers een opvang moeten worden geboden, maar dan niet de 'vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel'.

Wethouder Doeke Fokkema ontraadde de motie omdat daarmee de gemeente verantwoordelijk zou worden en die verantwoordelijkheid ligt aldus Fokkema bij het COA. Uiteraard ontstond discussie aangaande de ingediende motie, maar de beide partijen GrienLinks en ChristenUnie kregen geen steun van de andere fracties, waarmee die dus werd afgestemd.